مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

890

دانلود:

274

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین متنوع سازی و ثبات درآمدهای صادراتی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 94

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این مطالعه متنوع سازی صادرات غیرنفتی و رابطه آن با درآمدهای صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تنوع گروههای کالایی از تابع تجمعی صادرات استفاده شده است. همچنین برای تعیین نقش هر گروه کالایی در ایجاد ثبات پرتفولیوی صادراتی ، کشش واریانس پرتفولیو (که از الگوی پرتفولیوی تعدیل شده استنباط می گردد) بکار برده شده است . گروههای کالایی بر اساس شاخصهای مذکور از نظر درجه تنوع و ایجاد ثبات در درآمد ارزی، رتبه بندی و نهایتا ارتباط بین متنوع سازی صادرات و ثبات درآمدهای ارزی کشور تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که صادرات اکثر گروههای کالای صنعتی (حدود دو سوم آن) در ایجاد ثبات پرتفولیوی صادرات کشور نقش مثبت داشته اند ولی برخی از گروههای کالایی صنعتی که از نظر تنوع در رتبه بهتری قرار گرفته اند، از نظر ایجاد ثبات در رتبه نامناسبی قرار دارند. بنابراین، یافته های این تحقیق سیاستهای متنوع سازی را توصیه مینماید.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

تقی پور، انوشیروان، و موسوی آزادکسمایی، افسانه. (1380). بررسی‌ رابطه بین متنوع سازی‌ و ثبات درآمدهای‌ صادراتی‌ در ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 5(20)، 63-94. SID. https://sid.ir/paper/7293/fa

Vancouver: کپی

تقی پور انوشیروان، موسوی آزادکسمایی افسانه. بررسی‌ رابطه بین متنوع سازی‌ و ثبات درآمدهای‌ صادراتی‌ در ایران. پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1380؛5(20):63-94. Available from: https://sid.ir/paper/7293/fa

IEEE: کپی

انوشیروان تقی پور، و افسانه موسوی آزادکسمایی، “بررسی‌ رابطه بین متنوع سازی‌ و ثبات درآمدهای‌ صادراتی‌ در ایران،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 5، no. 20، pp. 63–94، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7293/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی