مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

59

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین پایداری نسبی روغنهای نباتی بر حسب آزمونهای تسریع شده

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 17

چکیده

 در این تحقیق, پایداری نسبی روغنهای کانولا, سویا, زیتون و ذرت بر حسب روشهای تسریع شده رنسیمت در دمای 120 درجه سانتیگراد و کربنیل در دمای 160 درجه سانتیگراد با هم مقایسه شد. از دیدگاه ساختاری, بیشترین و کمترین میزان نسبت اسیدهای چرب چندغیراشباع به اشباع (PUFA/SFA) به روغنهای ذرت (4.74) و زیتون (1.03) اختصاص داشت. روغنهای کانولا (3.16) و سویا (3.38) فاقد هرگونه تفاوت معنی داری از این نظر بوده, جایگاه حد واسطی داشتند. بیشترین میزان ترکیبات فنلی با هیچگونه تفاوت معنی داری در روغنهای کانولا و سویا (به ترتیب 48.19 و 45.80 پی پی ام) مشاهده شد. روغنهای ذرت و زیتون به ترتیب دارای مقادیر کمتر ترکیبات فنلی بودند (به ترتیب 30.80 و 15.27 پی پی ام). ترتیب پایداری اکسایشی نمونه های روغن بر حسب آزمون کربنیل (tΔCV=30) به ترتیب 104.93, 77.67, 61.23 و 50.29 بود و روغنهای زیتون و ذرت در اینجا تفاوت معنی داری از خود بروز دادند. پایداری اکسایشی نمونه های روغن بر حسب روش رنسیمت نیز مطابق آزمون کربنیل بود (به ترتیب 9.26, 6.89, 5.56 و 4.82 ساعت). مقایسه نسبت دو شاخص پایداری رنسیمت و کربنیل حاکی از تفاوت مشهود تر روغنها بر حسب عدد کربنیل (1.35, 1.72 و 1.22) تا عدد رنسمیت (1.34 ,1.22 و 1.17) بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی