مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و صنایع غذایی ایران | سال:1390 | دوره:8 | شماره:1 | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر روشهای آماده سازی و آبگیری بر سرعت و زمان خشک شدن انگور بیدانه قرمز

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 47

چکیده

 یکی از مهمترین مراحل تولید کشمش, فرایند خشک کردن انگور می باشد. دستیابی به شرایط بهینه در فرایند خشک کردن می تواند اثر مهمی بر زمان فرآوری و بهبود شاخصهای کیفی این محصول داشته باشد. در این تحقیق تاثیر دمای دو مرحله ای و همچنین روش آماده سازی محصول بر روی زمان و آهنگ خشک شدن انگور بیدانه قرمز مورد بررسی قرار گرفت. خشک شدن به دو صورت یکی با دمای ثابت 50, 60, 70 و 80 درجه سانتی گراد و دیگری با دمای دو مرحله ای انجام گرفت. در روش دو مرحله ای ابتدا نمونه ها تحت دمای 80 درجه سانتی گراد قرار گرفته و پس از رسیدن رطوبت محصول به 50 درصد, دما به 50, 60 و 70 درجه سانتی گراد کاهش پیدا کرد. روش آماده سازی محصول نیز در چهار سطح بدون آماده سازی, آماده سازی با آب داغ, آماده سازی با کربنات پتاسیم 5% و 0.4% روغن زیتون و آماده سازی با هیدروکسید سدیم 0.5% انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که پارامترهای دما و آماده سازی محصول اثرات بسیار معنی داری بر زمان و متوسط آهنگ خشک شدن دارند. زمان خشک کرن انگور با دمای دو مرحله ای نسبت به خشک کردن با دمای ثابت کمتر شده و در بعضی از روشهای آماده سازی تا 67 درصد کاهش می یابد. کمترین و بیشترین مقدار انرژی فعال سازی نیز به ترتیب بین 2893.9 و 4538.8 کیلو ژول بر کیلو گرم تعیین شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID