مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,707

دانلود:

667

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه باقیمانده انرو فلوکساسین در بافت های مرغ گوشتی بوسیله HPLC

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 17

چکیده

 در این مطالعه تعداد 270 نمونه کبد, عضله و کلیه طیور گوشتی از 90 مرغداری در استان تهران در طول یک سال جمع آوری و باقیمانده انروفلوکساسین در آنها بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [HPLC] مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که تمام نمونه ها دارای باقیمانده انروفلوکساسین می باشند که از بین آنها تعداد [%24.44] 22 نمونه دارای باقیمانده بالاتر از MRL بودند که در [%13.33] 12, [%8.8] 8 و [%24.44] 22 نمونه از نمونه ها که به ترتیب از عضله, کبد و کلیه گرفته شده بود, باقیمانده انروفلوکساسین بالاتر از مقدار MRL مشاهده گردید, میانگین غلظت دارو دارای انحراف معیار به ترتیب 18.23±32.29 در عضله, 18.34±12.63 در کبد و 26.06±19.52 در کلیه بود. این مطالعه نشان داد که استفاده از انروفلوکساسین در مرغداری های ایران بدون کنترل بوده و زمان پرهیز دارویی قبل از کشتار کنترل نمی شود و لذا نیاز به قانون کنترل باقیمانده آنها در طیور قبل از عرضه به بازار توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رکنی، نوردهر، کامکار، ابوالفضل، صالح زاده، فرحمند، و مدنی، رسول. (1386). مطالعه باقیمانده انرو فلوکساسین در بافت های مرغ گوشتی بوسیله HPLC. علوم و صنایع غذایی ایران، 4(2)، 11-17. SID. https://sid.ir/paper/71731/fa

  Vancouver: کپی

  رکنی نوردهر، کامکار ابوالفضل، صالح زاده فرحمند، مدنی رسول. مطالعه باقیمانده انرو فلوکساسین در بافت های مرغ گوشتی بوسیله HPLC. علوم و صنایع غذایی ایران[Internet]. 1386؛4(2):11-17. Available from: https://sid.ir/paper/71731/fa

  IEEE: کپی

  نوردهر رکنی، ابوالفضل کامکار، فرحمند صالح زاده، و رسول مدنی، “مطالعه باقیمانده انرو فلوکساسین در بافت های مرغ گوشتی بوسیله HPLC،” علوم و صنایع غذایی ایران، vol. 4، no. 2، pp. 11–17، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/71731/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی