مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه بازرگانی
سال:1389 | دوره:14 | شماره:55
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:46

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

300

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی ایران از طریق کانال های مستقیم و غیر مستقیم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 46

چکیده

 ادبیات قدیم مهاجرت مغزها بیان می کند که مهاجرت مغزها بر رفاه و رشد اقتصادی کشورهای فرستنده اثر منفی دارد, در حالی که ادبیات جدید با معرفی کانال های غیر مستقیم اثر گذاری مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (سرمایه انسانی, سرمایه گذاری مستقیم خارجی, تجارت و وجوه ارسالی نیروی کار) احتمال تاثیر مثبت مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی را مطرح کرده است.در این مقاله به بررسی اثر مهاجرت مغزها از طریق کانال های مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران, با استفاده از سیستم معادلات همزمان و آمار مهاجرت مغزها به کشورهای گروه هفت طی دوره 1386 1339 پرداخته ایم.نتایج برآورد مدل به روش 3SLS بیانگر آن است که؛ ضریب متغیر نرخ مهاجرت مغزها در معادلات سرمایه انسانی, تجارت و وجوه ارسالی نیروی کار, مثبت و در معادلات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی, منفی است. سرمایه انسانی, موجودی سرمایه فیزیکی, درجه بازبودن, سرمایه گذاری مستقیم خارجی, اثر متقابل وجوه ارسالی نیروی کار با متغیر موهومی انقلاب اسلامی و صادرات نفت اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. بطور کلی, مطابق نتایج تجربی اثر کل (خالص) مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی منفی است. این امر را می توان ناشی از سیاست های ناصحیح اقتصادی همچون تعیین نرخ دستوری ارز, دستمزد و بهره دانست که موجب انحراف نسبی قیمت عوامل و ایجاد شرایط دافعه مغز در ایران شده است. همچنین مطابق محاسبات انجام شده در این تحقیق, میانگین زیان خالص هر فرد ماهر مهاجر بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 86 1353 حدود چهار میلیون دلار در هر سال است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.