مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

238

دانلود:

89

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر کاربامازپین در تسکین درد زانوی ناشی از استئوآرتریت و مقایسه اثر آن با دیکلوفناک سدیم

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 182

چکیده

 زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی انسان است. متاسفانه عدم کنترل کافی درد, عوارض و یا عدم تحمل بیمار, استفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی را در درمان, به ویژه در افراد مسن محدود می کند. در این بررسی, اثرات ضد درد کاربامازپین با دیکلوفناک و پلاسبو در تسکین درد استئوآرتریت زانو مورد مقایسه قرار گرفته است.مواد و روش ها: مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور, به مدت دوازده ماه بر روی 60 نفر انجام گرفت. پس از تشخیص بیماری توسط پزشک متخصص, بیماران در یکی از سه گروه درمان با کاربامازپین, دیکلوفناک و یا پلاسبو قرار گرفتند. بعد از دو هفته, میزان بهبودی درد توسط Visual Analogue scale اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری مجذور کای استفاده گردید.یافته ها: در گروه تحت درمان با کاربامازپین, میزان درد قبل و بعد از درمان از نظر آماری اختلاف معنی دار داشت (p<0.05). در گروه دیکلوفناک, نیز این اختلاف معنی دار بود (p<0.05). در حالی که در گروه پلاسبو, این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. در مقایسه اثر کاربامازپین با دیکلوفناک, شدت درد تقریبا به یک نسبت کاهش یافته بود و اختلاف معنی دار نبود.نتیجه گیری: کاربامازپین حداقل به اندازه یک داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی می تواند در کاهش درد مفصلی بیماران با استئوآرتریت مفصل زانو مفید باشد و در مواردی که عدم تحمل یا تاثیر و یا عارضه نسبت به آنها وجود دارد, جانشین مناسبی است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.