video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,032

دانلود:

300

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی روش های تراکم جانبی با عمودی گرم مخروط های منفرد 4% در دندان های آماده سازی شده با فایل چرخشی FlexMaster

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 128

چکیده

 زمینه و هدف: کسب موفقیت در درمان ریشه دندان به اجرای صحیح مرحله پرکردن آن بستگی دارد. اخیرا مواد و روش های متعددی جهت پرکردن ریشه دندان ارایه شده است. هدف از این مطالعه, مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت آپیکالی روش تراکم جانبی با روش عمودی گرم مخروط های منفرد با تقارب 4% در دندان های آماده سازی شده با فایل چرخشی مستر FlexMaster به شیوه کراون- داون می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی ریشه مزیال 36 دندان مولر پایین تازه کشیده شده انسان به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی پانزده دندانی و دو گروه شاهد منفی و مثبت قرار گرفتند. پس از پاکسازی و شکل دهی با سیستم چرخشی Flexmaster در گروه اول, کانـال های ریشه با کن گوتای پرکا تقارب 2% و به روش تراکم جانبی سرد و در گروه دوم, با کن گوتـــا پرکا تقـــارب 4% و Endotwin به روش تراکم عمودی گرم و با استفاده از سیلر AH Plus پر شدند. سطح ریشه هر دندان به وسیله دو لایه لاک ناخن و یک لایه موم چسب (به جز 2 میلی متری آپکس) پوشیده شد. نمونه ها به مدت 2 روز در رنگ گذاشته شده با دیسک برش داده شد. میزان نفوذ رنگ توسط آزمایشگر ارزیابی گردید. یافته ها: اختلاف آماری بین گروه جانبی سرد و گروه کن منفرد با روش عمودی گرم مشاهده نگردید (p=0.83). میانگین نفوذ رنگ در گروه تراکم جانبی سرد 0.65 و برای گروه تراکم عمودی گرم 0.61 میلی متر می باشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که کانال های آماده سازی شده با سیستم چرخشی FlexMaster را می توان با مخروط گوتا پرکا با تقارب 2% و به روش جانبی پر نمود. لذا روش تراکم جانبی جایگزین مناسبی برای پرکردن ریشه دندان و برآوردن نیازها می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نظری مقدم، کیومرث، هنردار، کیامرث، و لباف، حسین. (1386). مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی روش های تراکم جانبی با عمودی گرم مخروط های منفرد 4% در دندان های آماده سازی شده با فایل چرخشی FlexMaster. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 6(2 (پی در پی 23))، 123-128. SID. https://sid.ir/paper/70933/fa

  Vancouver: کپی

  نظری مقدم کیومرث، هنردار کیامرث، لباف حسین. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی روش های تراکم جانبی با عمودی گرم مخروط های منفرد 4% در دندان های آماده سازی شده با فایل چرخشی FlexMaster. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان[Internet]. 1386؛6(2 (پی در پی 23)):123-128. Available from: https://sid.ir/paper/70933/fa

  IEEE: کپی

  کیومرث نظری مقدم، کیامرث هنردار، و حسین لباف، “مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی روش های تراکم جانبی با عمودی گرم مخروط های منفرد 4% در دندان های آماده سازی شده با فایل چرخشی FlexMaster،” مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، vol. 6، no. 2 (پی در پی 23)، pp. 123–128، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/70933/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی