video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,011

دانلود:

316

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388

صفحات

 صفحه شروع 299 | صفحه پایان 308

چکیده

 زمینه و هدف: اختلال عملکرد جنسی بر روابط بین فردی و زندگی زناشویی اثر منفی می ‏گذارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388 انجام گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی بر روی 200 مرد متاهل مبتلا به هایپرتانسیون انجام شد. روش نمونه گیری غیرتصادفی بود. اطلاعات با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه (مقیاس بین المللی عملکرد نعوظ) (The International Index of Erectile Function-5 item) جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی, آزمون های t, آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.یافته ها: نتایج فراوانی اختلال نعوظ را نشان داد 75.5% بود و 27.5% از نمونه ها دچار اختلال نعوظ متوسط بودند. رابطه آماری معنی داری بین نمره اختلال در نعوظ با سن (p=0.000), شاخص توده بدنی (p=0.000), مصرف سیگار (p=0.000), فشارخون سیستولیک (p=0.000), فشارخون دیاستولیک (p=0.001) و طول مدت ابتلا به هایپرتانسیون (p=0.002) وجود داشت, همچنین, میانگین نمره اختلال نعوظ با نوع رژیم دارویی (p=0.000) و مصرف مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و مسدودکننده های گیرنده آنژیوتانسین II (p=0.025) اختلاف آماری معنی داری داشت.نتیجه گیری: اختلال نعوظ در بیماران مبتلا به هایپرتانسیون شایع است و فاکتورهایی مانند افزایش سن, سیگار, چاقی و داروهای ضد هایپرتانسیون با شدت اختلال در نعوظ ارتباط دارند. در مردان مبتلا به هایپرتانسیون, تغییر در شیوه زندگی و نوع رژیم دارویی می ‏تواند به کاهش اختلال عملکرد نعوظ کمک نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ضیغمی محمدی، شراره، و غفاری، فاطمه. (1390). فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 10(4 (پی در پی 41))، 299-308. SID. https://sid.ir/paper/70867/fa

  Vancouver: کپی

  ضیغمی محمدی شراره، غفاری فاطمه. فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان[Internet]. 1390؛10(4 (پی در پی 41)):299-308. Available from: https://sid.ir/paper/70867/fa

  IEEE: کپی

  شراره ضیغمی محمدی، و فاطمه غفاری، “فراوانی اختلال نعوظ در مردان مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تنکابن و رامسر در سال 1388،” مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، vol. 10، no. 4 (پی در پی 41)، pp. 299–308، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/70867/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی