video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

447

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر درمانی دزیپرامین و سرترالین در افسردگی بیماران مبتلا به آلزایمر

صفحات

 صفحه شروع 249 | صفحه پایان 262

چکیده

 زمینه و هدف: یکی از اختلالات رایج همراه با آلزایمر, افسردگی است. شناخت درمان های مناسب تر و کم عارضه تر, در این بیماران حایز اهمیت می باشد. این مطالعه به ارزیابی مقایسه ای دو داروی دزیپرامین و سرترالین در درمان افسردگی در بیماران مبتلا به آلزایمر پرداخته است.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی یک سوکور, 63 بیمار با تشخیص آلزایمر (به طور تصادفی 29 نفر در گروه دزیپرامین و 34 نفر در گروه سرترالین) 12 هفته تحت درمان با 25 میلی گرم سرترالین و یا دزیپرامین قرار گرفتند که در صورت نیاز, به تدریج تا 150 میلی گرم افزایش داده شد. مقیاس وابستگی روانی پیری, آزمون هامیلتون افسردگی و معاینه مختصر وضعیت روانی در هفته های 2, 4, 8, 12 و مقیاس افسردگی در دمانس کرنل در هفته 4 انجام شد و عوارض جانبی داروها نیز بررسی گردید.یافته ها: در گروه سرترالین تغییرات خلقی در تمام هفته ها در مقایسه با ابتدای مطالعه معنی دار بود (p<0.05) اما در گروه دزیپرامین, تنها بین شروع و هفته 12 تفاوت معنی دار وجود داشت .(p<0.05) بهبود افسردگی در گروه سرترالین به طور معنی داری بر اساس مقیاس کرنل بیشتر بود (p=0.02). تغییرات عملکرد در فعالیت های روزمره در گروه دزیپرامین معنی دار بود(p<0.05)  اما در گروه سرترالین تفاوت معنی دار بین دو گروه دیده شد. میزان تغییرات شناختی در هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت و تفاوت بین دو گروه نیز معنی دار نبود.نتیجه گیری: سرترالین در کاهش افسردگی بیماران مبتلا به آلزایمر موثرتر از دزیپرامین می باشد. هیچکدام از این دو دارو علی رغم اثرات ضد افسردگی, بر عملکرد شناختی بیماران تاثیری نداشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی