Start: 2/3/2023 4:03:38 AMEnd: 2/3/2023 4:03:39 AM >> 576

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,027

دانلود:

181

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر CCK-8 و آنتاگونیست گیرنده های CCK2 بر پرش های ناشی از تزریق نالوکسان در موش های سوری وابسته به مورفین

صفحات

 صفحه شروع 305 | صفحه پایان 314

چکیده

 ز مینه و هدف: داروهای مخدر از جمله مهم ترین داروهای ضددرد هستند که به طور وسیعی برای کنترل دردهای شدید به کار می روند. یکی از مشکلات استفاده از این داروها, بروز وابستگی جسمی می باشد. مطالعات بسیار کمی به بررسی دخالت نوروپپتید کوله سیستوکینین (Cholecystokinin, CCK) در بروز علایم وابستگی به مخدرها پرداخته اند. به همین منظور در این مطالعه اثر CCK و آنتاگونیست آن بر تعداد پرش های ناشی از وابستگی به مورفین بررسی شد.مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر, به 64 موش سوری سفید نژاد balb/c سه روز متوالی و با فواصل سه ساعته به ترتیب مقادیر 50, 50 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم مورفین به صورت زیرجلدی تزریق شد. روز چهارم نیز 50 میلی گرم بر کیلوگرم مورفین به تمام موش ها تزریق گردید. تزریق نالوکسان (5 میلی گرم بر کیلوگرم) در روز چهارم باعث بروز علایم سندرم محرومیت از جمله پرش های متعدد شد. به گروه های مورد آزمایش مقادیر 0.1, 0.3 و 0.6 میلی گرم بر کیلوگرم از CCK-8 و مقادیر 0.01, 0.5 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم از LY225910 به همراه مورفین به صورت داخل صفاقی تزریق شد.یافته ها: تزریق CCK-8 باعث کاهش معنی دار پرش های ناشی از تزریق نالوکسان گردید  (p<0.05)در حالی که تزریق LY225910 هیچ اثر معنی داری بر این پرش ها نداشت.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که کوله سیستوکینین توانست پرش های ناشی از سندرم محرومیت مورفین را در موش های سوری کاهش دهد و آنتاگونیست اختصاصی گیرنده های CCK2 تاثیر معنی داری بر این پرش ها نداشت. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که تحریک گیرنده های CCK1 در بروز وابستگی به مورفین نقش دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی