مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر فشار روانی مسابقه فوتبال بر غلظت کورتیزول بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده: گزارش کوتاه

صفحات

 صفحه شروع 325 | صفحه پایان 330

چکیده

 زمینه و هدف: حرفه مربیگری فوتبال یکی از شغل های پر مخاطره در جهان به شمار می رود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفه, موجب فرسوده شدن مربیان فوتبال می شود. هدف اصلی از این پژوهش, بررسی تاثیر فشار روانی مسابقه, بر غلظت کورتیزول و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال بوده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی, نمونه های بزاقی در روز مسابقه در پنج مرحله جمع آوری شد. بدین منظور 16 نفر از مربیان حرفه ای لیگ برتر فوتبال فصل مسابقات 1384-1383 آزمودنی های این تحقیق را تشکیل دادند. غلظت کورتیزول بزاقی با استفاده از روش رادیوایمنواسی اندازه گیری شد. ضربان قلب مربیان در زمان استراحت و در جریان مسابقه با استفاده از دستگاهTeam - Polar ثبت گردید. به جهت اینکه مربیان در شرایط استرس روانی مسابقه قرار نداشته باشند, تعیین غلظت کورتیزول و ضربان قلب استراحت آزمودنی ها, یک هفته پس از پایان مسابقات انجام شد. از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA) استفاده شد.یافته ها: بیشترین مقدار کورتیزول در بین دو نیمه مسابقه مشاهده شد که در مربیان بازنده این افزایش بیشتر بود. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده در مراحل مختلف نمونه گیری وجود نداشت. تغییرات ضربان قلب در مربیان برنده و بازنده در جریان بازی اختلاف معنی داری نداشت.نتیجه گیری: استرس های روانی مسابقه در مربیان با افزایش معنی داری در سطوح کورتیزول بزاقی همراه بود. در نتیجه فشار های روانی ناشی از مسابقه می تواند برای مربیان استرس زا و مضر باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی