مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | سال:1384 | دوره:4 | شماره:2 (پی در پی 14) | صفحه شروع:95 | صفحه پایان:102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

218

دانلود:

92

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وضعیت فشار خون در جمعیت شهری سبزوار درسال 1382

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 102

چکیده

 سابقه و هدف: آگاهی از مقادیر طبیعی فشار خون در هر منطقه و چگونگی توزیع آن بر حسب سن و جنس می تواند راهنمای مناسبی را برای تدوین برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماری پرفشاری خون در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. این مطالعه در راستای نیل به این هدف, یعنی بررسی وضعیت فشار خون در جمعیت شهری سبزوار صورت پذیرفته است.مواد و روشها: طی یک مطالعه مقطعی تعداد 844 نفر از جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی - درمانی شهری سبزوار در گروه های سنی مختلف و براساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و فشار خون سیستولی و دیاستولی آنها با روش استاندارد اندازه گیری فشار خون, با استفاده از فشار سنج ALPK2 و گوشی لیتمن تعیین گردید.یافته ها: براساس یافته های مطالعه 54 درصد واحدهای مورد پژوهش زن و 46 درصد از آنها مرد ومیانگین سنی آنان 30.9±17.8 سال بود. از نظر وضعیت فشار خون, میانگین فشار خون سیستولی بین 106.8±13.7 میلی متر جیوه در گروه سنی کمتر از پانزده سال, تا 144.6±23.8 میلی متر جیوه درگروه سنی بالای 55 سال و میانگین فشار خون دیاستولی بین 68.1±11.8 میلی متر جیوه در گروه سنی کمتر از پانزده سال,تا 87.1±12.3 میلی متر جیوه درگروه سنی بالای 55 سال متغیر بود. براساس یافته های مذکور یک روند صعودی درمیزان فشار خون سیستولی و دیاستولی با افزایش سن وجود دارد. در این مطالعه دیده شد که میزان شیوع پرفشاری سیستولی 21.5 درصد و میزان شیوع پرفشاری دیاستولی 25.8 درصد بوده و میزان شیوع در زنان بیشتر از مردان است.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که هیچ گونه تفاوت معنی داری بین میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی در مردان و زنان وجود ندارد. میزان بالای شیوع ضرورت اجرای برنامه های مداخله ای مستمر در زمینه تغییر رفتارهای فردی و شیوه زندگی را ایجاب می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID