مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | سال:1381 | دوره:1 | شماره:2 (پی در پی 2) | صفحه شروع:92 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

366

دانلود:

93

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آناتومی داخلی کانال های ریشه در دندان های قدامی فک پایین و پرمولرهای فک بالا و پایین به روش آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 92 | صفحه پایان 98

چکیده

 سابقه و هدف: اطلاع دقیق از آناتومی داخلی ریشه ها که در انجام درمان ریشه موثر می باشد در پیش آگهی طولانی مدت درمان موثر است که در این راستا آناتومی داخلی دندان ها به روش های مختلف بررسی شده است. هدف از این تحقیق بررسی آناتومی داخلی در دندانهای قدامی پایین و پره مولر فک پایین و بالا با روش نفوذ رنگ و شفاف سازی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه 350  عدد دندان قدامی فک پایین (سانترال, لترال, کانین) پرمولرهای بالا و پایین )از هر نوع دندان 50 عدد( برای تعیین تعداد کانال های ریشه و انواع آن و وجود کانال طرفی و فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه سیستم های کانال های ریشه بر اساس طبقه بندی Vertucci و به روش نفوذ رنگ و شفاف سازی به طریق آزمایشگاهی با مختصری تغییر نسبت به مقالات قبلی انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که: درصد کانال نوع 1 در دندان های سانترال, لترال و کانین به ترتیب 84 , 78 و 94 درصد, کانال نوع 2 در این دندان ها به ترتیب 10, 12 و 14 درصد, نوع 3: به ترتیب 2, 2 و 0 درصد, نوع 4 به ترتیب: 40, 8 و 2 درصد و کانال طرفی به ترتیب 10, 12 و 10 درصد و کانال فرعی 24, 28 و 20 درصد بود. درصد نوع 1 در دندان پرمولر اول و دوم فک پایین به ترتیب 78 و 90 درصد, نوع 2 به ترتیب: 2 و 4 درصد, نوع 4 به ترتیب: 6 و 4 درصد و نوع 5 به ترتیب: 14 و 2 درصد بود. درصد کانال های طرفی در این دو دندان 34 و 28 درصد, کانال های فرعی 20 و 20 درصد بود. درصد نوع 1 در دندان پرمولر اول و دوم فک بالا به ترتیب 10 و 54 درصد, نوع 2 به ترتیب: 24 و 20 درصد, نوع 4 به ترتیب: 64 و 24 درصد, نوع 5: 2 , 2 درصد بود. درصد کانال طرفی در این دو دندان 14 و 4 درصد, کانال فرعی 18 و 22 درصد بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد که روش به کار گرفته شده در این مطالعه می تواند روش مفید و دقیقی جهت بررسی آناتومی داخلی کانال ها باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID