Start: 2/6/2023 12:41:49 PMEnd: 2/6/2023 12:41:49 PM >> 613

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,429

دانلود:

260

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های تریاس در منطقه جلفا- آذر بایجان شرقی- ایران

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 50

چکیده

 مقدمه: اشتال نخستین بار وجود سنگ های تریاس را در البرز محتمل دانست. گلاوس سنگ های تریاس البرز را سازند الیکا نامید. برش الگوی این سازند در یال سمت راست دره الیکا و در 5 کیلومتری روستای الیکا (شمال تهران) اندازه گیری شده است. سازند الیکا در برش الگو, 95 متر سنگ آهک نازک لایه و آهک شیلی (آهک ورمیکوله) در پایین و 200 متر دولومیت و سنگ آهک دولومیتی را در بالا شامل می شود. منطقه جلفا جزء مناطقی است که سنـگ های رسوبی آن معادل سازند الیکا در نظر گرفته شده است. مطالعه واحدهای رسوبی پرمین و تریاس جلفا از قرن نوزدهم میلادی با مطالعات آبیش شروع شده است.هدف: هدف این مقاله معرفی رخساره ها, محیط های رسوبی و تعیین سکانس های رسوبی نهشته های تریاس غرب جلفا می باشد. رخساره های رسوبی بر اساس مطالعات میکروسکوپی و بررسی های صحرایی تفکیک شده اند. برای نام گذاری رخساره های کربناته از روش دانهام استفاده شده است. محیط های رسوبی ارایه شده با در نظر گرفتن تغییرات عمودی و جانبی رخساره ها تعیین شده اند. سکانس های رسوبی نیز بر اساس مبانی چینه نگاری سکانسی تفکیک شده اند.روش بررسی: قدم اول در بررسی منطقه مورد نظر برداشت های صحرایی شامل اندازگیری ضخامت, شیب و امتداد لایه ها و نیز نمونه برداری بود. در مرحله بعد از نمونه ها جهت مطالعه میکروسکوپی مقطع نازک تهیه شده. در کنار این فرآیند به کمک پارامترهای برداشت شده در عملیات صحرایی ستون چینه شناسی رسم گردید. بر اساس مطالعه مقاطع نازک ابتدا گروه های میکروفاسیس و سپس محیط های رسوبی تعیین شدند. در مرحله بعد چرخه های به سمت بالا کم عمق شونده, سیستم ترکت ها و در نهایت سکانس های رسوبی تعیین گردیدند. اساس تعیین محیط های رسوبی و سپس سکانس های رسوبی در این مطالعه بررسی میکروفاسیس و نیز شواهد صحرایی بوده است.نتایج: مطالعه نهشته های تریاس غرب جلفا نشان داد که در این مقطع 5 رخساره اصلی مربوط به محیط های دریای باز, سد, لاگون, پهنه بین جزرو مدی و بالای مدی مشخص می شود که 3 سکانس رسوبی را تشکیل می دهند.نتیجه گیری: در غرب جلفا 855 متر سنگ های رسوبی تریاس رخنمون دارند. اگر چه مرز نهشته های تریاس با رسوبات پرمین صورت پیوسته در نظر گرفته شده است. اما بررسی سکانس های رسوبی وجود یک ناپیوستگی (SB2) را مشخص می کند. خود این نهشته ها با ناپیوستگی زاویه دار با نهشته های کنگلومرایی میوسن پوشیده می شوند. بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نهشته های مذکور را می توان به دو بخش کربناته و آواری تقسیم نمود. مرز زیرین سکانس اول نوع(SB2) 2  مرز بالایی سکانس سوم نوع (SB1) 1 است.سکانس های اول و دوم با منحنی جهانی تغییرات سطح دریا کمتر مطابقت دارند. اما سکانس سوم با بخش بالایی این منحنی قابل مقایسه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی