مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

348

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد روش فرکتالی عیار- محیط برای جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی از حد زمینه در رسوبات آبراهه ای، مطالعه موردی منطقه زاجکان، طارم، زنجان

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 106

چکیده

 مقدمه: مهم ترین بحث در تحلیل داده های ژیوشیمیایی تعیین حد زمینه برای هر عنصر در منطقه موردمطالعه و جداکردن زمینه از آنومالی های عنصر مربوطه است. امروزه یکی از مهم ترین روش های مورداستفاده در جدایش جوامع آنومالی از زمینه روش های مبتنی بر هندسه فرکتال می باشد. در میان روش های فرکتالی, روش عیار- محیط به خصوص در جدایش جوامع در رسوبات آبراهه ای از روش های معمول می باشد.هدف: حد زمینه و جوامع آنومالی با استفاده از این روش برای عناصر مس, طلا, مولیبدن, نقره و آرسنیک در محدوده زاجکان واقع در شهرستان طارم در استان زنجان محاسبه شده است.روش بررسی: نخست 84 نمونه رسوبات آبراهه ای از منطقه برداشت شده و مورد آنالیز شیمیایی قرارگرفته اند. هم چنین پارامترهای آمار کلاسیک تک متغیره و دومتغیره برای داده ها مورد بررسی قرارگرفته اند. پس از آن, تخمین شبکه خاص رسوبات آبراهه ای جهت ارزیابی عیار عناصر ذکرشده صورت گرفته است. در مرحله بعد با ترسیم منحنی لگاریتمی عیار- محیط جوامع زمینه و آنومالی ها برای عناصر موردنظر در منطقه موردمطالعه از یکدیگر جداشدند. درنهایت با ترسیم نقشه های توزیع این عناصر در محدوده زاجکان جوامع آنومالی به تفکیک مشخص شده و نتایج آن با نتایج حاصل از آمارکلاسیک موردمقایسه قرارگرفته اند.نتایج: نتایج استفاده از روش فرکتالی عیار- محیط نشانگر وجود آنومالی های قطعی این عناصر در بخش شرقی و بخش مرکزی محدوده زاجکان می باشد.نتیجه گیری: مقایسه دو روش نمایانگر برتری قابل ملاحظه روش فرکتالی عیار- محیط بر آمار کلاسیک می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی