video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,537

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه و داده های نادقیق

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 60

کلیدواژه

تحلیل پوششی داده ها (DEA Q3
(DEA شبکهQ3

چکیده

 مقدمه: تحلیل پوششی داده ها (Data envelopment analysis (DEA)) روش جدید توسعه یافته در سه دهه اخیر در تحقیق در عملیات و مدیریت برای ارزیابی کارایی است. در بعضی از موقعیت ها, برخی از ورودی ها و خروجی ها, متغیرهای تصمیم ناشناخته مانند داده های کراندار, داده های ترتیبی و داده های کراندار کسری هستند در این صورت مدل DEA غیر خطی است و DEA نادقیق (Imprecise DEA) نامیده می شود.DEA  هر واحد تصمیم گیری (Decision Making Unit (DMU)) را به عنوان یک جعبه سیاه توصیف می کند و تنها ورودی های مصرفی و خروجی های تولید شده در هر DMU را مورد توجه قرار می دهد. در شبکه روی پروسه تولید جعبه سیاه متمرکز می شویم.هدف: در بعضی از موقعیت ها, واحدهای تصمیم گیری دارای ساختار شبکه و داده های نادقیق هستند. این مقاله می خواهد روشی را برای ارزیابی آنها پیشنهاد کند.روش بررسی: مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه به محققین امکان مطالعه درون جعبه سیاه معمول (درون واحدهای تصمیم گیری برای بررسی پروسه تولید) را می دهد. این مقاله با داده های نادقیق روی شبکه سروکار دارد و برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه و برخوردار از داده های نادقیق, روشی را پیشنهاد می کند. این روش با استفاده از تبدیل داده های نادقیق به داده های بازه ای, از مدل های استاندارد استفاده می کند.نتایج: در این مقاله یک مدل پوششی بدست می آید که فرم تعمیم یافته مدل اساسی نامیده می شود.نتیجه گیری: این مقاله با در نظر گرفتن یک مدل شبکه DEA, مدلی را برای ارزیابی کارایی بازه ای واحدهای تصمیم گیری دارای ساختار شبکه و داده های نادقیق ارایه نمود. بحث مشابه با در نظر گرفتن هر مدل شبکه می تواند انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  رضویان، ش.، و توحیدی، ق. (1388). واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه و داده های نادقیق. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), 19(74/2 (ویژه نامه ریاضی)), 53-60. https://sid.ir/paper/70552/fa

  Vancouver: کپی

  رضویان شبنم، توحیدی قاسم. واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه و داده های نادقیق. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی). 1388 [cited 2023January30];19(74/2 (ویژه نامه ریاضی)):53-60. Available from: https://sid.ir/paper/70552/fa

  IEEE: کپی

  رضویان، ش.، توحیدی، ق.، 1388. واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه و داده های نادقیق. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), [online] 19(74/2 (ویژه نامه ریاضی)), pp.53-60. Available: https://sid.ir/paper/70552/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.