Start: 2/6/2023 1:51:25 PMEnd: 2/6/2023 1:51:26 PM >> 677

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,418

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبودی در روش مرکز ثقل جهت رتبه بندی اعداد فازی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 117

چکیده

 مقدمه: در بسیاری از مسایل کاربردی رتبه بندی اعداد فازی یکی از مولفه های مهم مراحل تصمیم گیری است. لذا این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محققین زیادی در این زمینه تحقیقات وسیعی انجام داده و به روش های متفاوتی دست یافته اند. چنگ در یکی از مقاله های خود (روشی جهت رتبه بندی اعداد فازی با استفاده ازروش فاصله, مجموعه های فازی و سیستم ها, جلد 95, 1998) روشی به نام "فاصله مرکز ثقل" را جهت رتبه بندی اعداد فازی نرمال و غیر نرمال پیشنهاد داد. در روش وی از فاصله اقلیدسی بین مبدا مختصات و مرکز ثقل استفاده شده است. پس از مدتی معلوم شد که روش فاصله مرکزثقل چنگ دارای نقص می باشد و قادر به رتبه بندی همه اعداد فازی نیست. بعنوان مثال آن دسته از اعدادی که دارای مرکز ثقل یکسان هستند. محققین دیگری بر آن شدند که نقص روش چنگ را برطرف کنند و به این ترتیب بر اساس مختصات مرکزثقل روشهای دیگری را ارایه شد.هدف: در این مقاله ضمن مطرح کردن اشکالات روش هایی که بر اساس مختصات مرکز ثقل ارایه شده, روش بهبود یافته ای بر اساس روش فاصله چنگ پیشنهاد داده بطوریکه روش بهبود یافته پیشنهادی قادر به رتبه بندی اعداد گوناگون فازی باشد و مشکلات روش های قبلی را نداشته باشد.روش بررسی: از نقطه نظر ما هر عدد فازی ممکن است صفر, مثبت یا منفی باشد. جهت فایق آمدن بر مشکلات موجود در روش هایی که بر اساس مرکز ثقل هستند, ابتدا تابعی به نام تابع علامت معرفی می کنیم. با استفاده ازتابع علامت, مختصات مرکز ثقل تصحیح یافته و روش فاصله چنگ, روش بهبود یافته ای بر این مبنا ساخته می شود.نتایج: روش پیشنهادی قادر به رتبه بندی کلیه اعداد فازی در هر وضعیتی می باشد. لذا بدین ترتیب روش فاصله چنگ به خوبی بهبود یافته است.نتیجه گیری: با استفاده از یک تابع علامت, ترکیب آن با روش فاصله چنگ و مختصات مرکز ثقل تصحیح یافته می توان به روش مناسبی دست یافت که در واقع بهبود یافته روش چنگ است و قادر به رتبه بندی کلیه اعداد فازی در هر وضعیت میباشد و مشکلات روش های پیشین را ندارد. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.