مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:1/78 (ویژه زیست شناسی) | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی درون شیشه ای فرم جنسی قارچ عامل زوال درختان آزاد در ایران

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 98

چکیده

 مقدمه: فرم جنسی قارچ عامل زوال درختان آزاد از نظر تاکسونومیکی حایز اهمیت زیادی است.هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی مشخصات فرم جنسی جدایه های مختلف قارچ عامل زوال درختان آزاد جداسازی شده از منطقه جنگلی توسکستان در استان گلستان انجام گردید.مواد و روش ها: در این راستا, طول گردن و عرض پایه پریتسیوم و نسبت این دو برای جدایه ها در شرایط درون شیشه محاسبه گردید. هر کدام از جدایه ها به همراه دو جدایه استاندارد شامل تیپ های جنسی A و B روی محیط کشت 2 MEA درصد حاوی پودر چوب آزاد کشت و در دمای 20 درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند.نتایج: نتایج نشان داد که این جدایه ها با داشتن طول گردنی بلندتر (540- 380 میکرون با میانگین حدود 454 میکرون) و عرض پایه کوتاهتر (110 - 80 میکرون با میانگین حدود 97 میکرومتر) از Ophiostoma ulmi (گونه رایج و بیماری زا روی نارون) قابل تمییز هستند. همچنین متوسط نسبت طول گردن به عرض پایه پریتسیوم برای جدایه ها 4.7 محاسبه شد. امکان استفاده از ابعاد پریتسیوم به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تفکیک و شناسایی قارچ مهاجم زوال درختان آزاد می تواند قابل ملاحظه و بحث باشد.نتیجه گیری: این تحقیق نخستین گزارش از تشکیل و بررسی درون شیشه ای فرم جنسی قارچO. novo-ulmi جداسازی شده از درختان آزاد در ایران می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID