مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:1/78 (ویژه زیست شناسی) | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

300

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فعالیت ضد قارچی Bacillus Cereus علیه قارچ های بیماریزای گیاهی Verticillium Dahliae وPhytophthora Infestans

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 52

چکیده

 مقدمه: اغلب گونه های جنس باسیلوس از جمله باسیلوس سرئوس (Bacillus cereus) توانایی تولید ترکیبات ضدقارچی را دارا می باشند که این ترکیبات ضدقارچی به گروه ایتورین تعلق دارند و به همین دلیل این باکتریها یکی از مهمترین انواع باکتری هایی هستند که میتوانند در مبارزه بیولوژیک علیه قارچهای بیماریزای گیاهی مورد استفاده قرار گیرند.هدف: انجام این تحقیق با هدف بررسی اثرات ضدقارچی چندین جدایه از باکتری باسیلوس سرئوس علیه برخی از قارچهای بیماریزای گیاهی و تعیین نوع متابولیت های ضدقارچی تولید شده توسط آنها انجام شد.روش بررسی: به منظور بررسی این نوع ترکیبات و فعالیت ضدقارچی, جدایه هایی از باکتری باسیلوس سرئوس (اعم از جدایه های بومی که از نمونه های خاک جداسازی شدند و همچنین چندین جدایه استاندارد) در محیط نوترینت براث و در انکوباتور شیکردار (30 درجه سانتیگراد و 100 دور در دقیقه) برای 24 ساعت کشت داده شد و فعالیت ضدقارچی آنها علیه قارچهای ورتیسیلیوم داهلی ((Verticillium dahlia بامشخصه ATCC 29091 و فیتوفتورا اینفستانس(Phytophthora infestans)  با مشخصه ATCC16981 طی روش کشت چاهک گذاری مورد بررسی قرار گرفت و بهینه سازی شرایط رشد برای جدایه منتخب این باکتری در همین محیط و برای پارامترهایی مانند منابع کربن (گلوکز, فروکتوز, لاکتوز و ساکارز) و نیتروژن (عصاره مخمر, پپتون, نیترات آمونیم و نیترات سدیم), اسیدیته(pH~4-6, 7, 8-10)  و دما (32-35◦C, 29-32◦C, 26-29◦C) به منظور افزایش میزان تولید متابولیت های ضدقارچی انجام شد. این متابولیت ها جداسازی و از طریق روش HPLC, با ایتورین A و سورفاکتین خالص مقایسه گردید. همچنین فعالیت ضدقارچی و اثرات سینرژیستی ایتورین A, سورفاکتین و متابولیتهای ضدقارچی باسیلوس سرئوس طی روش کشت چاهک گذاری بررسی شد.نتایج: نتایج نشان داد که این باکتری و متابولیتهای آن می توانند از رشد قارچهای فوق الذکر جلوگیری نماید و همچنین در محیط نوترینت براث حاوی قند گلوکز و پپتون با pH خنثی و دمای 32-35◦C توانایی تولید برخی از پپتیدهای ضدقارچی گروه ایتورین شامل ایتورین A و سورفاکتین را داراست. ترکیبات فعال بصورت پیکهایی در کروماتوگرام HPLC متابولیت های تخلیصی باکتری مشخص شدند که زمان ظهور اکثر آنها مشابه با ایتورین A و سورفاکتین بود. میانگین قطر هاله عدم رشد ورتیسیلیوم داهلی در روش چاهک گذاری در برابر میزان 50 µl از مخلوط حاوی باسیلوس سرئوس, متابولیت های خالص شده آن, غلظت mg/ml1 ایتورین A یا سورفاکتین و مخلوط آنها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به ترتیب 20, 16, 10 و 10 و 14 میلیمتر و برای مخلوط سه تیمار آخر 24 میلیمتر بدست آمد.نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می دهد که این باکتری و متابولیت های ضدقارچی تولید شده توسط آن میتواند در کنترل بیولوژیک بسیاری از قارچهای بیماریزای گیاهی و در نتیجه کنترل خسارت وارده به بسیاری از انواع محصولات کشاورزی, مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID