مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

501

دانلود:

269

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید بیودیزل از میکروجلبک Chlorella Vulgaris و تعیین برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 110

چکیده

 مقدمه: پایان پذیری سوخت های فسیلی و آلودگی زیست محیطی ناشی از احتراق آن, موجب بحران انرژی و بحران زیست محیطی شده است. در همین راستا سوخت های جایگزین و در راس آن بیودیزل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند.هدف: منشا تولید بیودیزل روغن های گیاهی و چربی های حیوانی می باشد. میکروجلبک ها با قابلیلت رشد سریع و تولید حجم بالای روغن می توانند به عنوان منبعی جدید برای بیودیزل مطرح باشند.روش بررسی: در این تحقیق از میکروجلبک Chlorella vulgaris برای تولید بیودیزل استفاده گردید. برای پرورش میکروجلبک از فتوبیوراکتور کانالی سرپوشیده استفاده گردید. دمای 25 OC, pH 6.7 و شدت نور 230 (μ.mol.photon/m2.s)  به عنوان شرایط محیط رشد میکروجلبک انتخاب شد. به دلیل سخت بودن دیواره سلولی این نوع میکروجلبک, دیواره آن با دستگاه آلتراسونیک در دمای 40 OC شکسته شد و جهت عملکرد بهتر و تولید اقتصادی تر, بیودیزل به روش ترانس استریفیکاسیون و با متیلاسیون مستقیم بر روی پودر میکروجلبک, تولید گردیده و به کمک حلال هگزان از بیوماس میکروجلبک استخراج شد. سپس سوخت بیودیزل تولید شده با استفاده از دستگاه GC-MASS آنالیز گردید.نتایج: اسیدهای چرب 18 کربنه با 54% بیشترین نوع اسید چرب موجود در بیودیزل می باشد. اسید لینولئیک با 47%, اسید پالماتیک با 20% و اسید لینوسریک با 19% بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. نقطه ریزش و نقطه ابری شدن بیودیزل به ترتیب 11- و 0 oc بدست آمد. همچنین ارزش  حرارتی بیودیزل 40900 kj/kg تعیین گردید.نتیجه گیری: هرچند وجود برخی از اسیدهای چرب اشباع نشده باعث افزایش نقطه ابری شدن و نقطه ریزش گردید اما میکروجلبکها با رشد سریع می تواند به عنوان یک منبع خوب برای تولید بیودیزل مطرح شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی