مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی) | سال:1388 | دوره:19 | شماره:74/1 (ویژه نامه زیست شناسی) | صفحه شروع:97 | صفحه پایان:106

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

101

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه میکروسکوپی تعامل پانوژن – میزبان در نارون چتری مایه زنی شده با قارچ Ophiostoma novo-ulmi

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 106

چکیده

 مقدمه: بیماری مرگ نارون یکی از مهمترین بیماری های آوندی در چند دهه اخیر محسوب می شود.هدف: به همین دلیل بررسی جنبه های مختلف این بیماری نظیر پراکندگی, بیولوژی, بیماریزایی, مدیریت و هیستوپاتولوژی بیماری الزامی به نظر می رسد. از این رو در راستای بررسی رابطه پاتوژن – میزبان این تحقیق با عنوان بررسی تعامل پاتوژن – میزبان در نهال های نارون چتری مایه زنی شده با Ophiostoma novo-ulmi انجام شد.مواد و روش ها: به محض ظهور علایم پژمردگی و خشکیدگی شاخ و برگ نهال ها, 8 هفته پس از مایه زنی اقدام به تهیه مقاطعی از قسمتهای پایین شاخه های پژمرده و خشکیده گردید. سپس برش های عرضی بسیار نازک توسط دستگاه میکروتوم تهیه و پس از انجام مراحل مختلف رنگ آمیزی, اسلایدهای میکروسکوپی از آنها تهیه شد.نتایج: نتایج بررسی های میکروسکوپی نشان داد که عامل بیماری با گسترش و ایجاد انسداد در آوندهای چوبی و تخریب عناصر آوندی در فیزیولوژی گیاه میزبان اختلال ایجاد می کند. همچنین عامل بیماری در انتقال جریان شیره آوندی اختلال ایجاد کرده و منجر به پژمردگی اندام های هوایی می شود. نتایج نشان داد که نهال ها نیز با استفاده از تولید تایلوز و مواد ژلاتینی باعث انسداد آوندها شده و از گستردگی پاتوژن جلوگیری به عمل می آورند.نتیجه گیری: مکانیسم های بیماری زایی و دفاعی در تعامل بین پاتوژن – میزبان و نقش آنها در میزان حساسیت نهال های نارون چتری به این بیماری در این تحقیق بحث شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID