Start: 2/5/2023 1:23:34 PMEnd: 2/5/2023 1:23:35 PM >> 561

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

849

دانلود:

250

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کاشت یون نیتروژن بر روی ریز ساختار و بهبود مقاومت در برابر خوردگی تیتانیوم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 در این پژوهش تاثیر کاشت یونهای نیتروژن بر روی ساختار سطح و مقاومت در برابر خوردگی فلز تیتانیوم مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایشات از یونهای نیتروژن با انرژی 30keV در دزهای بین 5×1017ion/cm2 تا 5×1018ion/cm2 استفاده گردید. از دستگاه XRD برای آنالیز فازی و بررسی ایجاد ساختارهای جدید بر اثر کاشت یون نیتروژن و از دستگاه AFM نیز برای مشاهده تغییرات زبری در سطح قبل و بعد از کاشت استفاده گردیده است. همچنین از دستگاه آنالیز خوردگی برای مقایسه مقاومت در برابر خوردگی فلز تیتانیوم قبل و بعد از کاشت یون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاشت یون نیتروژن تاثیر قابل توجهی در بهبود مقاومت در برابر خوردگی تیتانیوم دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی