مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

497

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط تمایزیافتگی خود با سبک های هویت

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 89

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی ارتباط تمایزیافتگی خود با سبک های هویت بوده است. 89 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی (44 دختر و 45 پسر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از (1) پرسش نامه سبک های هویت برزونسکی (1989) و (2) پرسش نامه تمایزیافتگی خود اسکورون و فریدلندر (1998) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های تمایزیافتگی با سبک هویت اطلاعاتی ارتباط مستقیم و با سبک سردرگم / اجتنابی ارتباط معکوس وجود دارد. همچنین بین مولفه های جایگاه من و هم آمیزی با دیگران با سبک هویت هنجاری ارتباط مثبت معنادار وجود داشت. اما ارتباط مولفه های واکنش پذیری هیجانی و برش عاطفی با سبک هویت هنجاری معنادار نبود. در پایان تلویحات نتایج پژوهش برای عمل مشاوره و روان شناسی توضیح داده شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.