مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره) | سال:1388 | دوره:8 | شماره:30 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:130

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

502

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه هوش های چندگانه در بین دانش آموزان موفق و ناموفق مقطع متوسطه شهرستان مریوان

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 130

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش های چندگانه گاردنر دانش آموزان موفق و ناموفق (دختر و پسر) صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع پس رویدادی است. به منظور انجام این پژوهش از میان جامعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مریوان, 370 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند, که از میان گروه نمونه منتخب, 174 نفر دانش آموز موفق و 196 نفر دانش آموز ناموفق (100 نفر پسر, 170 نفر دختر) را تشکیل می دهند. پس از نمونه گیری و انتخاب نمونه مورد نظر, آزمون هوش های چندگانه گاردنر و همچنین آزمون ریون به منظور اندازه گیری آماری تحلیل واریانس یک راهه, آزمون تعقیبی شفه, t تک نمونه ای, ضریب همبستگی پیرسون, تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اولا بین دانش آموزان موفق و ناموفق (دختر و پسر) در هوش های دیداری – فضایی, زبانی – کلامی, منطقی – ریاضی, بدنی – جنبشی, درون فردی, بین فردی و طبیعت گرا تفاوت معناداری وجود دارد و دانش آموزان موفق در این مولفه ها نمرات بالاتری گرفتند. نتایج همبستگی پیرسون در مورد ارتباط هوش عمومی و هوش های چندگانه, نشان داد که هوش عمومی با هوش منطقی – ریاضی, زبانی – کلامی و بدنی – جنبشی همبستگی معناداری دارد. نتایج تحلیلی رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش منطقی – ریاضی در تبیین و پیش بینی تغییرات هوش عمومی بیشترین نقش را دارد. در نهایت نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که دانش آموزان موفق از هوش منطقی – ریاضی و کلامی – زبانی بالاتری برخوردارند و نمرات به دست آمده توسط آنها در این مولفه ها از میانگین ملاک بالاتر بود, و دانش آموزان ناموفق نیز در این مولفه های هوشی نمرات پایین تری در مقایسه با میانگین ملاک به دست آورند می توان نتیجه گرفت که بیشترین تفاوت دانش آموزان موفق و ناموفق و دو مولفه هوش منطقی – ریاضی و کلامی – زبانی می باشد بر مبنای نتایج این پژوهش می توان به مسوولین آموزش و پرورش پیشنهاد نمود که در جهت رشد و شکوفایی سایر هوش های چندگانه گاردنر در دانش آموزان بکوشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID