Start: 2/2/2023 2:07:22 PMEnd: 2/2/2023 2:07:23 PM >> 745

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,568

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه عملکرد خانواده و جو روانی-اجتماعی کلاس با ناسازگاری در بین دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر اهواز

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 82

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و جو روانی-اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهر اهواز می باشد. آزمودنی ها در این پژوهش 380 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه های عملکرد خانواده (FAD), مقیاس کلاس من (MSI) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) استفاه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها نشان داد که بین عملکرد خانواده و جو روانی-اجتماعی کلاس با ناسازگاری کلی, و ناسازگاری عاطفی, آموزشی و اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. به طور کلی, ترکیب عملکرد خانواده و جو روانی-اجتماعی کلاس پیش بینی کننده معناداری برای ناسازگاری دانش آموزان پایه اول در جمعیت مورد مطالعه بودند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.