مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

193

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سه شیوه درمانی شناختی-رفتاری، آموزش ارتباطات و خودیاری روانشناختی بر میزان افسرگی دختران دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 44

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی اثربخشی سه شیوه شناختی-رفتاری, آموزش ارتباطات و خودیاری روانشناختی بر کاهش علایم افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. به این منظور چهل نفر از بین دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان به صورت داوطلب از طریق مصاحبه انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در سه گروه ده نفری آزمایش و یک گروه ده نفری کنترل قرار گرفتند. گروه های آزمایش در شش جلسه درمان شناختی-رفتاری, آموزش ارتباطات و خودیاری روانشناختی شرکت کردند. داده ها با آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS آماری تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که هر سه شیوه درمانی شناختی-رفتاری, آموزش ارتباطات و خودیاری روان شناختی در کاهش افسردگی موثرند (P<0.05).بین این سه شیوه درمانی تفاوت معناداری در کاهش افسردگی وجود ندارد. به این معنی که هر سه شیوه افسردگی را کاهش می دهند؛ اما تفاوتی از نظر ارجح بودن آنها در کاهش افسردگی وجود ندارد. توصیه کاربردی به دست اندرکاران امور مشاوره ای و فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور این بود که از هر سه شیوه برای مقابل با افسردگی دانشجویان استفاده کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.