مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب و افزایش ابراز وجود دانش آموزان پسر دبیرستان های دولتی شهر پارس آباد مغان

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 114

چکیده

 هدف پژوهش حاضر اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب و افزایش ابراز وجود دانش آموزان پسر دبیرستانی بود.روشی که در این تحقیق استفاده شده است, روش شبه آزمایشی است و طرح مورد استفاه در این پژوهش از نوع طرح های پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان های دولتی شهر پارس آباد مغان در سال تحصیلی 85-84 تشکیل می دهند (N=2926). نمونه آماری این پژوهش 20 نفر دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب کتل با 40 سوال سه گزینه ای و پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی با 40 سوال پنج گزینه ای است که در پیش آزمون و پس آزمون برای گروه های آزمایش و کنترل اجرا شدند. همچنین مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در 11 جلسه یک و نیم ساعته برای گروه آزمایش برگزار شد. داده های پژوهش با روش های آماری t همبسته و t مستقل تحلیل شدند که نتایج به شرح ذیر حاصل گردید: 1- مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری موجب کاهش اضطراب دانش آموزان می شود (P<0.05). 2- مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری موجب افزایش ابراز وجود در دانش آموزان می شود (P<0.05).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.