مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

296

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثربخشی راهبردهای روانی – آموزشی و مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور در کاهش تعارضات زناشویی زوج های هر دو شاغل

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 63

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی راهبردهای روانی – آموزشی و مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور در کاهش تعارض زناشویی زوج های هر دو شاغل انجام گرفت. برای انجام تحقیق 16 زوج از بین زوج های هر دو شاغل که جهت شرکت در جلسات ثبت نام کرده بودند و دارای شرایط لازم بودند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به روش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (5 زوج برای گروه آزمایش یک, 6 زوج برای گروه آزمایش دو و 6 زوج برای گروه کنترل). سپس جلسات روانی آموزشی و راه حل محور هر کدام به تعداد هشت جلسه اجرا گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعارض زناشویی بود. نتایج نشان داد که راهبردهای روانی آموزشی در کاهش تعارض زناشویی بود. نتایج نشان داد که راهبردهای روانی آموزشی در کاهش تعارض زناشویی زوج های هر دو شاغل اثر بخش است (P<0.01). مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور در کاهش تعارض زناشویی زوج های هر دو شاغل اثربخش است (P<0.01). بین اثربخشی راهبردهای روانی آموزشی و مشاوره گروهی راه حل محور در کاهش تعارض زناشویی زوج های هر دو شاغل تفاوت وجود ندارد (P<0.05). با توجه به اهداف تحقیق به مقایسه اثربخشی راهبردهای روانی آموزشی در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشویی پرداخته شد که نتیجه نشان داد در بعد جلب حمایت فرزند مشاوره گروهی راه حل محور اثربخش تر از راهبردهای روانی آموزشی است. در مورد سایر ابعاد تفاوت معناداری بین اثربخشی دو روش مشاهده نشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.