Start: 2/8/2023 7:05:09 AMEnd: 2/8/2023 7:05:10 AM >> 781

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

284

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد لرزش ناشی از انفجار در مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان با استفاده از روابط تجربی

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 33

چکیده

 حفاری فضاهای زیرزمینی مربوط به سد مسجد سلیمان و نیروگاه برق آبی آن از طریق چالزنی و انفجار انجام می شود . به منظور کنترل میزان لرزش ناشی از انفجار و کاهش پی آمدهای نامطلوب آن , سرعت ذرات محیط اطراف مغار در 30 انفجار با نصب ژئوفون اندازه گیری و ثبت شده است تا در طراحی باقی حفاری ها مورد بهره برداری قرار گرفته و مقدار لرزش به حد مجاز آن محدود شود. محققان روابط تجربی متعددی را برای برآورد لرزش حاصل از انفجار ارائه کرده اند. در این مقاله , با بهره گیری از مقادیر ثبت شده لرزش و سایر اطلاعات در انفجارهای اولیه , کارآیی پنج رابطه تجربی شناخته شده ارزیابی و مقدار همخوانی آنها با این داده ها بصورت کمی محاسبه شده است. با تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله یک نرم افزار ویژه و مقایسه کاربرد فرمول های مذکور مشخص شده است که تفاوت زیادی بین کارآیی این فرمول ها وجود ندارد ؛ گرچه دقت یکی از آنها بیش از چهار فرمول دیگر است. به عبارت دیگر , حتی مناسبترین فرمول از بین روابط مورد نظر فاقد همخوانی مطلوب با داده های ثبت شده است. پردازش بیشتر روی داده های ثبت شده با هدف یافتن رابطه مناسبتر , منجر به ارائه یک رابطه جدید شده است که مقادیر لرزش در پروژه مورد نظر را به مراتب دقیقتر از فرمول های موجود برآورد می کند. بدین ترتیب مناسبترین رابطه برای برآورد لرزش در این پروژه معرفی و با تعیین بهترین مقادیر برای پارامترهای آن , که معمولا به شدت منحصر به پروژه اند , چگونگی ادامه انفجار با هدف تحدید لرزش تعیین شده است. به کارگیری معیار انحصاری پیشنهادی و اعمال ضرایب معرفی شده برای آن منجر به حصول ضریب همبستگی 0.9158 با داده ها گردید. با استفاده از رابطه پیشنهاد شده در این پژوهش می توان برای مقدار معینی از لرزش که مورد نظر و مجاز است , وزن ماده منفجره ای را که می توان همزمان منفجر نمود به دست آورد و از این طریق در ادامه عملیات انفجار شدت لرزش را به مقدار مورد نظر محدود کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  خانلرپور، علی. (1). بررسی 50 بیمار مبتلا به راشی تیسم. مرکز اطلاعات علمی (مجازی)، 1(@no)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/700/fa

  Vancouver: کپی

  خانلرپور علی. بررسی 50 بیمار مبتلا به راشی تیسم. مرکز اطلاعات علمی (مجازی)[Internet]. 1؛1(@no):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/700/fa

  IEEE: کپی

  علی خانلرپور، “بررسی 50 بیمار مبتلا به راشی تیسم،” مرکز اطلاعات علمی (مجازی)، vol. 1، no. @no، pp. 0–0، 1، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/700/fa


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.