مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش) | سال:1384 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 30) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:8

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

427

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین وجود آنتی بادی های آنتی فسفولیپید در سرم خون زنان باردار و ابتلا به مسمومیت حاملگی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 مقدمه: آنتی بادی‌‌های آنتی فسفولیپید ممکن است در سرم خون زنان حامله طبیعی وجود داشته باشد و منجربه  افزایش انعقادپذیری, سقط تکراری, انفارکتوس جفت و مسمومیت حاملگی شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین وجود آنتی‌بادی‌های آنتی فسفولیپید در سرم خون زنان حامله و مسمومیت حاملگی می‌باشد. روش کار: در این مطالعه مقطعی تحلیلی سرم خون 50 بیمارخانم حامله طبیعی با 50 بیمار مبتلا به مسمومیت حاملگی که سابقه بیماری خود ایمنی و ترومبوز نداشتند, مقایسه گردید. آنتی بادی‌های آنتی فسفولیپید با بررسی IgG و IgM آنتی‌کاردیولیپین با استفاده از روش ELISA ولوپوس آنتی‌کوآگولانت آنتی‌بادی با استفاده از کیت تکلوت در هر دو گروه انجام و نتایج توسط آزمون آماری کای اسکوئر مقایسه شد. میزان p<0.05 معنی‌دار تلقی گردید. نتایج: تفاوت معنی‌داری بین وجود آنتی‌‌بادی‌های آنتی فسفولیپید در سرم خون زنان مبتلا به مسمومیت حاملگی و زنان سالم مشاهده نشد. زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان سالم به ترتیب 8 درصد و 6 درصد دارای آنتی بادی‌های لوپوس آنتی‌کوآگولانت, 4 درصد و 12 درصد دارای IgG آنتی کاردیولیپین, 30 درصد و 26 درصد دارای IgM آنتی کاردیولیپین بودند که هیچ یک از این موارد دارای ارتباط معنی‌دار نبود. نتیجه گیری: حاملگی وضعیت انعقادی را تغییر می‌دهد و در مسمومیت حاملگی این تغییر شدیدتر می‌شود. با این حال در این بررسی, ارتباطی بین وجود آنتی بادی‌های آنتی فسفو لیپید در خانم‌های مبتلا به مسمومیت حاملگی, در مقایسه با خانم‌های حامله طبیعی یافت نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID