video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

564

دانلود:

229

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط فتق دیسک کمری با میزان عنصر روی سرم

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 76

کلیدواژه

چکیده

 زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع ترین شکایت های جوامع انسانی است. از علل نسبتاً شایع کمر درد هرنی دیسک کمر می باشد. هدف این مطالعه, بررسی کوفاکتور روی سرم در افراد دارای بیماری در مقایسه با افراد سالم می باشد. مواد و روش ها: 60 نفر از بیمارانی که به تشخیص پزشک متخصص و طبق آزمایشات, مورد شناخته شده هرنی دیسک بین مهره ای کمری بودند, به روش ساده انتخاب شدند (30 زن و 30 مرد). هم چنین 57 نفر نیز به عنوان گروه شاهد (28 زن و 29 مرد) در نظر گرفته شدند. اندازه گیری روی بر اساس روش یک معرفه و کالری متری مستقیم با استفاده از کیت زیست شیمی ساخت ایران انجام گرفت. یافته ها: میزان عنصر سرمی «روی» سرم 117 نفر (گروه شاهد و مورد) با استفاده از نرم افزار SPSS و دامنه اطمینان 95 درصد سنجیده شد. نتایج با استفاده از آزمون های تی استیودنت و کای مربع تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که 7/21 درصد بیماران دچار هرنی دیسک کمری دارای فعالیت زیاد و 7/36 درصد دارای فعالیت کم بوده اند. نتیجه گیری: کاهش میانگین سطح سرمی «روی» گروه بیماران با هرنی دیسک کمری نسبت به گروه شاهد اختلاف معناداری را نشان می دهد. کاهش روی سرم می تواند سبب اختلال در فعالیت آنزیم های دخیل در بیوسنتز پروتئین های سازنده دیسک گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  دالوندی، محسن، فراهانی، حیدر، و صفری راد، رامین. (1397). ارتباط فتق دیسک کمری با میزان عنصر روی سرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش)، 21(5 (پیاپی 134) )، 69-76. SID. https://sid.ir/paper/69812/fa

  Vancouver: کپی

  دالوندی محسن، فراهانی حیدر، صفری راد رامین. ارتباط فتق دیسک کمری با میزان عنصر روی سرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش)[Internet]. 1397؛21(5 (پیاپی 134) ):69-76. Available from: https://sid.ir/paper/69812/fa

  IEEE: کپی

  محسن دالوندی، حیدر فراهانی، و رامین صفری راد، “ارتباط فتق دیسک کمری با میزان عنصر روی سرم،” مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش)، vol. 21، no. 5 (پیاپی 134) ، pp. 69–76، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/69812/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی