مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش) | سال:1386 | دوره:10 | شماره:3 (پیاپی 40) | صفحه شروع:48 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر عصاره متانولی گیاه سیر بر روی ترشح اسید و پپسین معده موش صحرایی در شرایط پایه و تحریک شده توسط پنتاگاسترین

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 57

چکیده

 مقدمه: گیاه سیر از دسته گیاهانی است که به طور وسیعی در جوامع دنیا و به خصوص جامعه ایرانی به عنوان یک گیاه معطر در طبخ غذاها و تهیه ترشیجات مورد استفاده قرار می گیرد و شمار زیادی از مردم بر این باورند که این گیاه برای ناراحتی های گوارشی مفید است. لذا در این مطالعه اثر عصاره این گیاه بر میزان ترشح اسید و پپسین معده در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: این مطالعه به صورت تجربی بر روی دو گروه 12 تایی موش صحرایی (گروه کنترل و گروه سیر) صورت گرفت. حیوانات پس از بیهوشی توسط تزریق داخل صفاقی 50 میلی گرم بر کیلوگرم تیوپنتال سدیم؛ تراکئوستومی, لاپاراتومی و گاسترودئودنوستومی شدند. عصاره گیاه سیر با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم از طریق مجرای گاسترودئودنوستوم به درون معده حیوانات گروه سیر وارد شد. به منظور تحریک ترشح اسید و پپسین معده از ماده پنتاگاسترین استفاده شد. این ماده با دوز 25 میکروگرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق شد. ترشحات معده به روش شستشو به بیرون به دست آمد. اسید آن به روش تیتریمتری و پپسین به روش آنسون بررسی شد. نتایج حاصل با استفاده از آزمون آماری تی تجزیه و تحلیل شد.نتایج: عصاره متانولی گیاه سیر سبب افزایش معنی داری در میزان ترشح اسید و پپسین معده در موش های گروه سیر نسبت به گروه کنترل گردید (p<0.001). پنتاگاسترین در گروه کنترل سبب افزایش ترشح اسید و پپسین معده شد (p<0.001).نتیجه گیری: استفاده از سیر در رژیم غذایی سبب افزایش ترشح اسید و پپسین معده در مصرف کنندگان این گیاه می گردد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID