مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,416

دانلود:

496

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوهای تغییرات مکانی و زمانی بارش در ایران

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 70

چکیده

 تغییرات زمانی و مکانی بارش از ویژگیهای اصلی اقلیم ایران می باشد. طبق آمارهای موجود, ایران بین سالهای 1966تا1974 دوره خشکی راپشت سر گذاشته, در حالی که بین سالهای 1974تا1983 دوره ترسالی داشته است. در مقاله حاضر تغییرات زمانی و مکانی مذکور برای سالهای 1966تا1998 محاسبه و ترسیم شده است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که سالهایی که میانگین بارش سالیانه برابر میانگین کل یا بیشتر است 14 سال و سالهایی که میانگین بارش سالیانه کمتر از میانگین کل است 19 سال می باشد. به عبارت دیگر, چولگی منحنی فراوانی میانگین بارشهای سالیانه به طرف بارشهای کمتر از میانگین می باشد. نتایج پهنه بندی تغییرات مکانی و زمانی بارش نشان دهنده 7 الگوی مکانی بارش و 7 الگوی زمانی بارش در سطح کشور است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بابایی فینی، ام السلمه، و فرج زاده اصل، منوچهر. (1381). الگوهای تغییرات مکانی و زمانی بارش در ایران. مدرس علوم انسانی، 6(4 (پیاپی 27))، 51-70. SID. https://sid.ir/paper/6948/fa

Vancouver: کپی

بابایی فینی ام السلمه، فرج زاده اصل منوچهر. الگوهای تغییرات مکانی و زمانی بارش در ایران. مدرس علوم انسانی[Internet]. 1381؛6(4 (پیاپی 27)):51-70. Available from: https://sid.ir/paper/6948/fa

IEEE: کپی

ام السلمه بابایی فینی، و منوچهر فرج زاده اصل، “الگوهای تغییرات مکانی و زمانی بارش در ایران،” مدرس علوم انسانی، vol. 6، no. 4 (پیاپی 27)، pp. 51–70، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/6948/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی