مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,552

دانلود:

432

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل و مدل بندی بارش در حوضه آبریز قره سو

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 94

چکیده

 براورد و تخمین مقادیر بارش حوضه آبریز قره سو بر اساس داده های مشاهداتی 21 ایستگاه باران سنجی موجود در سطح حوضه و همبستگی آن با داده های عوامل جغرافیایی ناحیه ای نشان داد که با استفاده از داده های ناحیه ای می توان به مدل نهایی بارشهای فصلی و سالیانه دست یافت. ضرایب همبستگی چندگانه 69 تا82 درصد در تبیین عوامل جغرافیایی محلی (زمین ـ اقلیم)در براورد بارشهای سالیانه و فصلی حوضه, نشانه خوبی از اهمیت پردازش آماری در مطالعات اقلیمی و استفاده از داده های زمین ـ اقلیم است. درمطالعه حاضر نیز با استفاده از میانگین بارش سالیانه و فصلی ایستگاههای حوضه, ارتباط عوامل جغرافیایی, یعنی عرض و طول جغرافیایی, ارتفاع از سطح دریا, فاصله از کوه و فاصله از دریا به روش همبستگیهای چند متغیره مدل بندی و به پیش بینی و تخمین بارش پرداخته شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی بنفشه درق، مجید، و رجایی اصل، عبدالحمید. (1381). تحلیل و مدل بندی بارش در حوضه آبریز قره سو. مدرس علوم انسانی، 6(4 (پیاپی 27))، 71-94. SID. https://sid.ir/paper/6946/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی بنفشه درق مجید، رجایی اصل عبدالحمید. تحلیل و مدل بندی بارش در حوضه آبریز قره سو. مدرس علوم انسانی[Internet]. 1381؛6(4 (پیاپی 27)):71-94. Available from: https://sid.ir/paper/6946/fa

  IEEE: کپی

  مجید رضایی بنفشه درق، و عبدالحمید رجایی اصل، “تحلیل و مدل بندی بارش در حوضه آبریز قره سو،” مدرس علوم انسانی، vol. 6، no. 4 (پیاپی 27)، pp. 71–94، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/6946/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی