مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدرس علوم انسانی | سال:1386 | دوره:11 | شماره:1 (پیاپی 50) | صفحه شروع:181 | صفحه پایان:205

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

248

دانلود:

95

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شهر نشینی دیفرانسیل در ایران

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 205

چکیده

 هدف این مقاله معرفی نظریه «شهرنشینی دیفرانسیل» و آزمایش این نظریه با مورد نمونه ایران در طول 50 سال بین 1950 تا 2000 در 10 دوره آماری می باشد. در این مقاله ابتدا نظریه شهرنشینی دیفرانیسل معرفی شده و سپس به مطالعات موردی که این نظریه را به کار برده اند, اشاره می شود. در نهایت این نظریه برای بررسی نظام شهری ایران به کار گرفته شده است. آزمایش این نظریه در مورد ایران نشان می دهد که نظام شهری ایران این دوره «شهرنشینی» را از سال 1950 آغاز کرده و سه مرحله این دوره را به ترتیب تا سال 1975 گذرانده است. همین طور از سال 1975 تا 1995 دو مرحله مربوط به دوره «واگرایی قطبی» را طی کرده و به دوره «شهرگریزی» وارد می شود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی نظریه شهرنشینی دیفرانسیل با روند نظام شهری ایران تطابق دارد. اگر چه بعضی تفاوتها را هم در نظام شهری ایران نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID