مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر اتانول بر میزان رشد و تکوین جنین های دو سلولی متوقف شده موش

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 66

چکیده

 مقدمه: توقف در مرحله دو سلولی از جمله علل وجود ناباروری در گروهی از زوج ها است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اتانول بر میزان رشد و تکوین جنین های دو سلولی متوقف شده موش است.روش کار: در این مطالعه تجربی موش های ماده پس از تحریک تخمک گذاری با موش نر هم قفس شدند. موش های پلاک مثبت 48 ساعت پس از تزریق گونادوتروپین جفتی انسانی کشته و جنین های دوسلولی آنها در محیطM16  جمع آوری و به سه گروه شاهد 1, شاهد 2 و آزمایش تقسیم شدند. گروه های شاهد 2 و آزمایش به منظور القا توقف به مدت 24 ساعت در معرض دمای 4oc قرار گرفتند. گروه شاهد 2 بعد از خروج از دمای فوق به انکوباتور منتقل شد, گروه آزمایش به مدت 5 دقیقه در معرض اتانول 0.1 درصد قرار گرفت و گروه شاهد 1 بدون قرار گرفتن در معرض دمای 4oc انکوبه شدند.نتایج: قرار گرفتن جنین ها در معرض دمای 4oc درجه سانتی گراد به طور معنی داری باعث کاهش میزان تکوین و ایجاد تاخیر و توقف آن شد (P=0.001). میانگین تسهیم بین گروه ها دارای اختلاف آماری معنی داری نبوده ولی اختلاف میانگین درصد جنین های دژنره شده بین گروه ها با یکدیگر متفاوت بود (P=0.045). میانگین درصد مورولا بین گروه ها اختلاف آماری معنی دار نشان داد (p=0.005). هم چنین آنالیز نتایج بعد از ارزیابی 120 ساعته بیانگر این بود که میانگین درصد بلاستوسیست و بلاستوسیست شکوفا شده بین گروه ها دارای اختلاف آماری معنی داری است. به ترتیب (p=0.014) و (p=0.001).نتیجه گیری: با تاثیر الکل اتیلیک 0.1 درصد بر جنین های متوقف شده در مرحله دو سلولی احتمالا می توان میانگین درصد مورولا و میزان تکوین تا مرحله بلاستوسیست و بلاستوسیت شکوفا شده را نسبت به گروه شاهد در حد معنی داری افزایش داد در حالی که میزان تسهیم نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری نشان نداد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.