Start: 2/7/2023 4:52:25 AMEnd: 2/7/2023 4:52:26 AM >> 638

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

968

دانلود:

158

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سن و نژاد بر بازده جدا سازی، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان جوجه گوشتی و تخمگذار

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 28

چکیده

 زمینه و هدف: به دلیل اهمیت کاربردی سلول های بنیادی, هدف مطالعه حاضر کشت و جدا سازی سلول های مزانشیمی جوجه از مغز استخوان دو نژاد متفاوت (گوشتی و تخمگذار) و مطالعه تاثیر نژاد و سن جوجه بر مورفولوژی و تمایز سلول های حاصل است.مواد و روش ها: در این پژوهش بنیادی, سلول های مغز استخوان جوجه های نژاد Raf (گوشتی) و نژاد Hiline (تخمگذار) در سنین متغییر 3 تا 25 روزه در محیط کشتDMEM  با درصد گلوکز پایین و سرم جنین گاوی 10 درصد کشت شدند. سپس, سلول های پاساژ 3 حاصل از مغز استخوان دو نژاد جوجه, از لحاظ مورفولوژی, تمایز به استخوان, چربی و غضروف مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.یافته ها: در کشت سلول های مغز استخوان جوجه نژاد گوشتی, بر خلاف کشت سلول های مغز استخوان جوجه نژاد تخمگذار, کلون زایی اتفاق افتاد و اغلب سلول ها مورفولوژی فیبروبلاستی داشتند. نتایج تمایز نشان داد که درصد بیشتری از سلول های حاصل از کشت سلول های مغز استخوان جوجه نژاد گوشتی, در مقایسه با کشت سلول های مغز استخوان جوجه نژاد تخمگذار, به استخوان, چربی و غضروف تمایز یافتند که این تفاوت ها از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین مناسب ترین سن برای جدا سازی سلول های بنیادی مزانشیمی در جوجه 15 روزه بود.نتیجه گیری: جدا سازی و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان جوجه نژاد گوشتی با سن 15 روز, منبع مناسبی برای تخلیص وتمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان جوجه محسوب می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی