مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: افق دانش
سال:1392 | دوره:19 | شماره:3
صفحه شروع:130 | صفحه پایان:135

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

376

دانلود:

126

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر عصاره آبی صمغ گیاه آنغوزه بر ترمیم زخم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نویسنده

صدوقی سیددامون

صفحات

 صفحه شروع 130 | صفحه پایان 135

کلیدواژه

چکیده

 اهداف: صمغ گیاه آنغوزه دارای اثرات ضدمیکروبی, ضدالتهابی, خواص آنتی اکسیدانی و کاهش دهنده قندخون است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره آبی صمغ آنغوزه بر روند ترمیم زخم در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.روش ها: در این مطالعه تجربی, 18 سر موش صحرایی به گروه های شاهد سالم (1), شاهد دیابتی (2) و دیابتی تیمارشده با عصاره آبی صمغ آنغوزه (3) تقسیم شدند. در همه گروه ها در دو طرف پشتی بدن, 4 زخم به قطر 4 میلی متر ایجاد شد. به مدت 2 روز, روزی 3 بار, گروه تیمار تحت درمان موضعی با عصاره و گروه شاهد با نرمال سالین تیمار شد. تراکم سلول های التهابی, تشکیل مجدد اپیتلیوم پوست و عروق خونی جدید در روزهای 4, 8 و 10 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: میانگین ضخامت اپیتلیوم در روزهای چهارم و هشتم در گروه 3 نسبت به گروه های 1 و 2 و در روز دهم در گروه 2 نسبت به گروه 1 و 3 افزایش معنی داری نشان داد. تراکم سلول های التهابی در روز چهارم در گروه های 1 و 3 نسبت به گروه 2 و در روزهای هشتم و دهم در گروه 2 نسبت گروه های 1 و 3 افزایش معنی داری داشت. تراکم عروق خونی در روز چهارم در گروه های 1 و 3 نسبت به گروه 2 و در روزهای هشتم و دهم در گروه 2 نسبت به گروه های 1 و 3 افزایش معنی داری داشت.نتیجه گیری: عصاره آبی صمغ آنغوزه با افزایش تکثیر سلول های اپیتلیومی و تشکیل عروق خونی و سرعت بخشیدن به روند التهابی نقش موثری بر روند ترمیم زخم های دیابتی دارد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.