Start: 2/7/2023 3:46:07 PMEnd: 2/7/2023 3:46:08 PM >> 987

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,732

دانلود:

343

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی از منشور حقوق بیمار و میزان رعایت آن در یکی از بیمارستان های آموزشی گناباد

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 54

چکیده

 مقدمه: مطالبه و رعایت حقوق بیماران , مستلزم آشنایی و آگاهی کارکنان گروه پزشکی و بیماران از محتوای منشور حقوق بیمار است لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی از منشور حقوق بیمار و میزان رعایت آن در یکی از بیمارستان های شهر گناباد انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1389 با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته اطلاعات, شامل مشخصات دموگرافیک, میزان آگاهی و میزان رعایت منشور حقوق بیمار بود جمع آوری گردید. میزان سطح آگاهی در سه طبقه خوب, متوسط و ضعیف و میزان رعایت منشور حقوق بیمار در سه طبقه مطلوب, متوسط و نامطلوب رتبه بندی گردید. روش نمونه گیری در بیماران به صورت مبتنی بر هدف و در پرسنل بصورت طبقه ای تصادفی مرحله ای بود. داده ها پس از استخراج, با استفاده از روش های آمار توصیفی, کای اسکوئر, تی مستقل, آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معنی داری 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نمونه های این پژوهش شامل 189 نفر از بیماران زن و 122 نفر مرد و از کارکنان گروه پزشکی 20 نفر زن و 13 نفر مرد بودند. همچنین نتایج نشان داد میزان آگاهی پرسنل و بیماران از منشور حقوق بیمار در حد مطلوب و منشور حقوق بیمار در 69.1 درصد موارد رعایت می شد. ارتباط آماری معنی داری بین سطح آگاهی بیماران و رعایت منشور حقوق بیمار وجود داشت بطوریکه با افزایش سطح آگاهی بیماران, میزان رعایت آن افزایش می یافت (p=0.007). علی رغم آگاهی مطلوب گروه پزشکی از منشور حقوق بیمار میزان رعایت آن در مقایسه با سایر مطالعات در حد مطلوب نیست.نتیجه گیری: آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی در حد خوب بوده ولی میزان رعایت آن در حد مطلوب نیست. لذا پیشنهاد می گردد مسوولین بیمارستان راهکاری عملی جهت ارایه اطلاعات مکتوب پیرامون حقوق بیمار, هنگام پذیرش به مراجعین تدوین نمایند. به دانشجویان و افراد شاغل در بیمارستان آموزش داده شود جهت حفظ حرمت بیماران قبل از حضور بر بالین آنها از بیماران اجازه بگیرند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی