مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: افق دانش
سال:1390 | دوره:17 | شماره:1 (پیاپی 51)
صفحه شروع:5 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

283

دانلود:

95

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون-متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 11

چکیده

 مقدمه: تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی یکی از علل شایع موربیدیتی پس از اعمال جراحی است که با مشکلات خاصی از جمله پنومونی آسپیراتیو دهیدراتاسیون, تاخیر در ترخیص بیمار, اختلالات الکترولیتی و اسید و باز همراه است. تا به حال پروتکل های درمانی مختلفی جهت جلوگیری از این امر گزارش شده ولی تهوع و استفراغ همچنان جزء مشکلات پس از عمل جراحی باقی مانده است.روش تحقیق: در این مطالعه 2 دسته دارویی اندانسترون و ترکیب دگزامتازون-متوکلوپرامید جهت بررسی اثر پروفیلاکسی روی تهوع و استفراغ بررسی شده است. در این بررسی نیم ساعت قبل از عمل داروها به بیماران کاندید آپاندکتومی, با دوز مشخص تجویز شده و میزان تهوع و استفراغ در ریکاوری و 24 و 48 ساعت پس از عمل بررسی گردید.یافته ها: اثر اندانسترون بر روی کاهش تهوع و استفراغ پس از جراحی حدودا 30 درصد بیشتر از تاثیر ترکیب دگزامتازون-متوکلوپرامید گزارش شده است.نتیجه گیری: با توجه به عدم ثبت هرگونه عوارض جانبی برای اندانسترون و با توجه به قیمت پایین دارو و در دسترس بودن آن و اثر بالای آن در کاهش تهوع و استفراغ, توصیه می شود که این دارو به عنوان یک عامل موثر جهت جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل استفاده شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی