مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: افق دانش
سال:1390 | دوره:17 | شماره:1 (پیاپی 51)
صفحه شروع:20 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص آنتی ژن های لیشمانیا اینفنتوم در ادرار با استفاده از روش KAtex و مقایسه آن با روش های سرولوژی

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 26

چکیده

 زمینه و هدف: لیشمانیوز احشایی حداقل در سه استان اردبیل, فارس و آذربایجان شرقی به صورت اندمیک وجود دارد. بیماری در کشور ما از نوع مدیترانه ای بوده و بیشتر کودکان را گرفتار می سازد. بنابراین تشخیص اولیه و درمان به موقع بیماری می تواند از مرگ و میر بالای آن (95 درصد) جلوگیری نماید. به دلیل تهاجمی بودن روش بیوپسی از مغز استخوان و طحال و محدودیت سایر روش ها, تلاشهای زیادی صورت گرفته تا از تست های ساده تر در تشخیص لیشمانیا اینفنتوم در کودکان استفاده شود. تست KAtex با شناسایی آنتی ژنها در ادرار از جمله این موارد است. هدف از این تحقیق ارزیابی KAtex در تشخیص لیشمانیوز احشایی در مناطق اندمیک و مقایسه آن با روش های سرولوژیک معمول (IFA, DAT, ELISA IgG&IgM) به منظور امکان جایگزینی با روش های مذکور می باشد.روش تحقیق: این مطالعه از نوع اپیدمیولوژی توصیفی بوده و در مدت پانزده ماه در روستاهای توابع شهرستان های اهر و کلیبر استان آذربایجان شرقی که بیماری در آن ها اندمیک می باشد, انجام شد. کیت KAtex برای تشخیص لیشمانیوز احشایی در 72 فرد اثبات شده و مشکوک به بیماری کالا آزار و برای یافتن افراد مبتلا در بین 313 کودک ساکن مناطق اندمیک اهر و کلیبر (آذربایجان شرقی) در شمال غرب ایران به کار گرفته شد. برای یافتن توافق تست ها و اندکس های اعتبار و اعتماد, نتایج تست KAtex با دیگر تست های سرولوژیک مقایسه شد. برای آنالیز داده ها از روش های آماری kappa و McNemar استفاده شد.یافته ها: از 385 نمونه ادرار تعداد 38 نمونه (9.8 درصد) با تست KAtex مثبت بودند. تست سریع KAtex دارای حساسیت 77.7 درصد و ویژگی بالا (98.2 درصد) در تشخیص لیشمانیوز احشایی در انسان بود. بالاترین توافق KAtex با تست Elisa-IgM (kappa=0.834, p=0.549) و پایین ترین توافق KAtex با تست DAT ( kappa=0.400,p<0.001) بود. هم چنین این تست هیچ گونه واکنش متقاطع با نمونه های ادرار بیماران مبتلا به سل, توکسوپلاسموز و بروسلوز نداشت.نتیجه گیری: تست KAtex سریع, غیر تهاجمی و ساده است. در انجام آن به تخصص ویژه و دستگاه های پیچیده نیاز نیست و می تواند برای تشخیص لیشمانیوز احشایی در مناطق اندمیک به کار گرفته شود. هم چنین چون این تست قادر است بیماری حاد, تحت حاد و پس از عفونت را از هم دیگر افتراق دهد, نتایج آن می تواند برای تشخیص موارد اثبات نشده لیشمانیوز احشایی تکمیل کننده DAT باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.