مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: افق دانش | سال:1390 | دوره:17 | شماره:1 (پیاپی 51) | صفحه شروع:12 | صفحه پایان:19

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

303

دانلود:

105

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدرو الکلی دانه گیاه گنده تلخه در موش سوری نر

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 19

چکیده

 زمینه و هدف: کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال های اخیر به دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات موثره گیاهان افزایش یافته است. بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی دانه گنده تلخه با توجه به ترکیبات ضد دردی و ضد التهابی موجود در گیاه ضروری به نظر می رسد.روش تحقیق: در این پژوهش از 156 سر موش سوری نر نژاد NMRI با وزن 25-20 گرم استفاده گردید. پس از تعیین میزان دوز کشنده عصاره (LD50), از دو تست گزیلن و فرمالین برای بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی گیاه استفاده شد. در هر تست حیوانات به 6 گروه: شاهد, کنترل مثبت (دریافت کننده دگزامتازون با دوز 15 mg/kg در تست التهاب و مورفین با دوز 10 mg/kg در تست فرمالین) و گروه های تجربی دریافت کننده دوزهای42 mg/kg , 85,170 و 340 تقسیم شدند.یافته ها : میزان LD50 عصاره هیدرو الکلی گیاه گنده تلخه 1.7 mg/kg تعیین شد. عصاره هیدروالکلی دانه گیاه گنده تلخه دارای اثر ضد التهابی در تمامی دوز ها به غیر از دوزها می باشد. هم چنین آن موجب کاهش معنی دار درد هم در فاز حاد و هم در فاز مزمن شد که بیشترین اثر ضد دردی340 mg/kg  به خصوص در فاز مزمن داشت.نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی دانه گیاه گنده دارای اثرات ضد التهابی و ضد دردی به خصوص در فاز مزمن (فاز التهابی) تست فرمالین می باشد که این اثر ممکن است به دلیل وجود فلاونوئید و تانن موجود در گیاه باشد که در گذشته اثرات ضد دردی و ضد التهابی آنها شناخته شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID