مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: افق دانش
سال:1383 | دوره:10 | شماره:1
صفحه شروع:10 | صفحه پایان:13

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,454

دانلود:

180

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر تماس با زعفران در شیوع سقط جنین

صفحات

 صفحه شروع 10 | صفحه پایان 13

چکیده

 زمینه و هدف: امروزه بر مبنای تحقیقات علمی که در استفاده فراگیر از زعفران در طب سنتی و گیاهی انجام شده, خواص متعدد این گیاه و اثربخشی ترکیبات موثر آن توجه بسیاری از محققان شرکتهای داروسازی و دست اندرکاران علم پزشکی را به خود جلب نموده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شرکت در فرایند برداشت و فرآوری زعفران بر سقط جنین خانمهای باردار در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در فصل برداشت زعفران (آذرماه 82) انجام شد, تمامی خانمهای باردار بین هفته اول تا بیستم حاملگی که سالهای قبل همگی در برداشت و کار در مزارع زعفران شرکت داشتند, مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه کسب گردید؛ سپس این افراد به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند؛ به نحوی که از نظر تحصیلات, سن, هفته حاملگی و شغل تا حد امکان و مقدور همگن شدند. افراد گروه مورد مانند سالهای قبل می توانستند در فرایند برداشت زعفران به روال معمول شرکت کنند ولی افراد گروه شاهد از این کار منع شدند. افراد گروه شاهد, ضمن دریافت ماسک, آموزشهای لازم را در یک جلسه گروهی دریافت کردند؛ در ضمن انجام پژوهش نیز به طور مرتب از منازل بازدید و معاینات دوره ای توسط متخصص زنان و زایمان برای افراد هر دو گروه انجام شد. داده های جمع آوری شده, با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میزان سقط در گروه مورد 10.5% بود؛ در گروه شاهد هیچ مورد سقطی اتفاق نیفتاد؛ Kendal-b از نظر میزان سقط, اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان داد (0.035=P)؛ به عبارت دیگر درصد سقط افرادی که با زعفران مواجه بودند, بیشتر از افرادی بود که با زعفران مواجه نبودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این بررسی و اهمیت سلامت زنان و مادران که تضمین کننده سلامت سایر افراد خانواده نیز می باشد, پیشنهاد می گردد شرایطی فراهم گردد تا خانمهای باردار در فصل برداشت زعفران هیچ گونه تماسی با آن نداشته باشند تا از سقط جنین در آنها جلوگیری گردد. این شرایط می تواند آموزش همگانی از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و آموزشهای گروهی از طریق مراکز بهداشتی- درمانی, تدوین جزوه های درسی برای دبیرستانهای مناطق زیرکشت زعفران و پرداخت دستمزد یا کمک هزینه زندگی به زنان باردار نیازمند کار در این فصل باشد.  

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.