مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,004

دانلود:

421

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر دو نوع تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد جسمانی و ریوی بیماران مبتلا به آسم

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 43

چکیده

 اهداف: هدف مطالعه حاضر, بررسی تاثیر دو برنامه تمرین ورزشی (قدرتی عضلات تنفسی و ویژه عضلات تنفسی) بر عملکرد تنفسی و جسمانی بیماران مبتلا به آسم بود.مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی در سال 93-1392, 23 زن مبتلا به آسم که طی سال های 1385 تا 1392 سابقه بستری در بیمارستان واسعی سبزوار را داشتند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به طور تصادفی در یکی از سه گروه تمرین قدرتی عضلات تنفسی (انجام حرکات وزنه تمرینی شامل حرکات لیفت, کرانچ, فلای, پرس سینه, کشش جانبی از پهلو و پارویی), تمرین ویژه عضلات تنفسی (دمیدن در برابر مقاومت با استفاده از یک وسیله خاص) و کنترل قرار گرفتند. تمرینات طی مدت 8 هفته انجام شد. قبل و بعد از برنامه تمرینی از تمام نمونه ها آزمون اسپیرومتری, قدرت عضلانی و حداکثر قدرت عضلات تنفسی گرفته شد. تحلیل آماری با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه و با کمک نرم افزار SPSS 18 صورت گرفت.یافته ها: شاخص های تنفسی (p=0.038) FEV1 و (P=0.016) FVC, قدرت عضلانی (p=0.0001) و قدرت عضلات تنفسی (p=0.001) در گروه تمرین ورزشی قدرتی عضلات تنفسی نسبت به دو گروه دیگر به طور معنی داری افزایش یافت.نتیجه گیری: انجام تمرینات ورزشی قدرتی عضلات تنفسی می تواند باعث بهبود عملکرد ریوی و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به آسم شود, ولی به نظر می رسد استفاده از دستگاه تمرین دهنده عضلات تنفسی نقش چندانی در بهبود این شاخص ها ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  قدرتی، نفیسه، حسینی کاخک، سیدعلیرضا، و حامدی نیا، محمدرضا. (1394). اثر دو نوع تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد جسمانی و ریوی بیماران مبتلا به آسم. افق دانش، 21(1)، 37-43. SID. https://sid.ir/paper/68323/fa

  Vancouver: کپی

  قدرتی نفیسه، حسینی کاخک سیدعلیرضا، حامدی نیا محمدرضا. اثر دو نوع تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد جسمانی و ریوی بیماران مبتلا به آسم. افق دانش[Internet]. 1394؛21(1):37-43. Available from: https://sid.ir/paper/68323/fa

  IEEE: کپی

  نفیسه قدرتی، سیدعلیرضا حسینی کاخک، و محمدرضا حامدی نیا، “اثر دو نوع تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد جسمانی و ریوی بیماران مبتلا به آسم،” افق دانش، vol. 21، no. 1، pp. 37–43، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68323/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی