مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,082

دانلود:

425

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر هیپوکسی ناشی از ارتفاع روی متغیرهای قلبی _ عروقی، ظرفیت عملی و متغیرهای خونی کوهنوردان آماتور

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 139

چکیده

 گروه زیادی از افراد بصورت های تفریحی, آماتور یا حرفه ای به ورزش مفرح کوهنوردی و صعود از ارتفاعات اقدام می کنند. این شیوه فعالیت بدنی تحت شرایط خاص اقلیمی و کاهش فشار سهمی اکسیژن در ارتفاع به پاسخ های هماتولوژیک و قلبی _ عروقی ویژه می انجامد. در کشور ما معمولا صعود به ارتفاع کمتر از 48 ساعت رخ می دهد. در این پژوهش عوامل خونی MCHC, RDW, Hb, HCT, RBC, TIBC و ظرفیت عملی کوهنوردان با دامنه 27 تا 44 سال در 30 ساعت نخست صعود به ارتفاع 4150 متری دماوند با رطوبت 30 درصدی و دمای 30 درجه سانتی گراد ریکاوری در سطح دریا (ارتفاع 76 متر) بررسی گردید. از میان متغیرهای هماتولوژیک RDW و آهن سرم در مرحله صعود افزایش معنی داری بدست آمد (P<0.001) در حالی که آهن سرم در مرحله بازگشت کاهش پیدا کرد (P<0.05), ظرفیت عملی در ارتفاع کاهش پیدا کرده و در مرحله ریکاوری دوباره افزایش یافت. RDW و MCHC با HRR و HRmax ارتفاع ارتباط معنی داری مشاهده گردید. عوامل RDW و آهن سرم در اقامت کوتاه مدت, نشانگرهای حساس تری در پاسخ سازگار شونده در محیط مرتفع به شمار می آیند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسماعیل زاده طلوعی، محمدرضا، ناظم، فرزاد، هاشمی، ابوالفضل، و شیشه ییان، بهروز. (1381). بررسی اثر هیپوکسی ناشی از ارتفاع روی متغیرهای قلبی _ عروقی, ظرفیت عملی و متغیرهای خونی کوهنوردان آماتور. پژوهش در علوم ورزشی، 1(1)، 123-139. SID. https://sid.ir/paper/68212/fa

  Vancouver: کپی

  اسماعیل زاده طلوعی محمدرضا، ناظم فرزاد، هاشمی ابوالفضل، شیشه ییان بهروز. بررسی اثر هیپوکسی ناشی از ارتفاع روی متغیرهای قلبی _ عروقی, ظرفیت عملی و متغیرهای خونی کوهنوردان آماتور. پژوهش در علوم ورزشی[Internet]. 1381؛1(1):123-139. Available from: https://sid.ir/paper/68212/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی، فرزاد ناظم، ابوالفضل هاشمی، و بهروز شیشه ییان، “بررسی اثر هیپوکسی ناشی از ارتفاع روی متغیرهای قلبی _ عروقی, ظرفیت عملی و متغیرهای خونی کوهنوردان آماتور،” پژوهش در علوم ورزشی، vol. 1، no. 1، pp. 123–139، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68212/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی