مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,624

دانلود:

726

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران رشته های مشت زنی، کشتی و وزنه برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 122

چکیده

 هدف تحقیق حاضر, مقایسه خرده مقیاس های اعتماد به نفس ورزشی ورزشکاران نخبه و غیر نخبه است. بدین منظور 116 نفر از ورزشکاران رشته های ورزشی مشت زنی, کشتی و وزنه برداری که در مسابقات قهرمانی کشور شرکت داشتند, در این تحقیق شرکت داده شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های اعتماد بنفس صفتی ورزشی و اعتماد بنفس حالتی ورزشی بود.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده, مقایسه گروهها و محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق بترتیب از آزمون t مستقل, تحلیل واریانس یک طرفه و رابطه همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد بنفس ورزشی (P<0.000) ورزشکاران نخبه به طور معنی داری بیشتر از ورزشکاران غیر نخبه است. همچنین نتایج تجزیه تحلیل واریانس نشان داد که اعتماد بنفس صفتی ورزشی (P<0.000), اعتماد بنفس اعتماد بنفس حالتی ورزشی (P<0.003) و اعتماد بنفس ورزشی (P<0.000) مشت زنان نخبه بیشتر از غیر نخبه و اعتماد بنفس صفتی ورزشی (P<0.035), اعتماد بنفس حالتی ورزشی (P<0.001) و اعتماد بنفس ورزشی (P<0.003) کشتی گیران نخبه بیشتر از غیر نخبه است. در مورد وزنه برداران تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج روابط همبستگی در کشتی گیران نخبه نشان داد که بین سابقه تمرینی با اعتماد بنفس صفتی ورزشی (P<0.001), اعتماد بنفس حالتی ورزشی (P<0.04) و اعتماد بنفس ورزشی (P<0.005) رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که برتری فنی و مهارتی, مقام های اکتسابی و صرف ساعات زیاد برای تمرین, موجب افزایش اعتماد بنفس ورزشکاران در صحنه ورزش می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهرام، عباس، و شفیع زاده، محسن. (1381). مقایسه اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران رشته های مشت زنی, کشتی و وزنه برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین . پژوهش در علوم ورزشی، 1(1)، 111-122. SID. https://sid.ir/paper/68208/fa

  Vancouver: کپی

  بهرام عباس، شفیع زاده محسن. مقایسه اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران رشته های مشت زنی, کشتی و وزنه برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین . پژوهش در علوم ورزشی[Internet]. 1381؛1(1):111-122. Available from: https://sid.ir/paper/68208/fa

  IEEE: کپی

  عباس بهرام، و محسن شفیع زاده، “مقایسه اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران رشته های مشت زنی, کشتی و وزنه برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین ،” پژوهش در علوم ورزشی، vol. 1، no. 1، pp. 111–122، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68208/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی