مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,236

دانلود:

259

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر تمرینات هوازی کوتاه مدت در محیط آلوده به CBC و مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم و زمان اجرا در موش های آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 25

کلیدواژه

شمارش سلولی خون (CBC)Q4

چکیده

 برای بررسی اثرهای مفید و مضر ورزش در محیط آلوده به CBC , لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم و زمان اجرا, 32 موش صحرایی آزمایشگاهی در 4 گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. موش های گروه تجربی و شاهد 1, در اتاق غیر آلوده و موش های گروه تجربی و شاهد 2, در اتاقی که دو بار در روز بوسیله یک دستگاه موتور سیکلت آلوده می شد, قرار گرفتند. غلظت منواکسیدکربن, دی اکسید سولفور و هیدروکربن های سوخته در اتاق آلوده به ترتیب 42, 0.38 و 61 قسمت در میلیون (PPm) بود. موش های گروه تجربی 1 و 2, هر صبح و عصر,  6روز در هفته به مدت 8 هفته به تمرین هوازی منتخب روی دستگاه نوارگردان پرداختند و موش های گروه شاهد 1 و 2, فقط در قفس بودند. متغیرهایی که در این پژوهش مورد اندازه گیری قرار گرفتند شامل تعداد گلبول های قرمز, گلبول های سفید, مقدار هموگلوبین, درصد هماتوکریت, متوسط حجم گلبول قرمز, متوسط هموگلوبین گلبول قرمز, تعداد پلاکت ها, تری گلیسیرید سرم, کلسترول تام سرم, کلسترول لیپوپروتئین سنگین, نسبت کلسترول تام سرم به کلسترول لیپوپروتئین سنگین, نسبت کلسترول تام سرم به کلسترول لیپوپروتئین سنگین, زمان فعالیت استقامتی تا خستگی و همچنین وزن بودند که ابتدا و پس از 8 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق, کاهش معنی داری در تعداد گلبول های قرمز (P=0.0028), مقدار هموگلوبین (P=0.0067) و درصد هماتوکریت خون (P=0.015) در گروهی که در محیط آلوده به تمرین هوازی پرداخته بودند, نشان داد. همچنین افزایش تعداد گلبول های سفید خون (P=0.049) و متوسط حجم گلبول های قرمز (P=0.055) در موش های تمرین کرده و تمرین نکرده در محیط آلوده مشاهده شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تمرین هوازی, در مدت 8 هفته, صرف نظر از اینکه در محیط آلوده و یا غیر آلوده انجام گیرد, باعث کاهش معنی دار تر گلیسرید سرم (P=0.0007) و وزن (P=0.0021) می شود و بی تحرکی در محیط پاک, باعث افزایش وزن می گردد, ولی بی تحرکی در محیط آلوده, تاثیری بر وزن نداشت. زمان استقامت تا مرز خستگی نیز برای هر دو گروه تجربی, در محیط آلوده کمتر, از محیط پاک بود اما بین دو گروه در دو محیط, تفاوت معنی دار نبود

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رجبی، حمید. (1381). بررسی تاثیر تمرینات هوازی کوتاه مدت در محیط آلوده به CBC و مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم و زمان اجرا در موش های آزمایشگاهی. پژوهش در علوم ورزشی، 1(3)، 1-25. SID. https://sid.ir/paper/68203/fa

  Vancouver: کپی

  رجبی حمید. بررسی تاثیر تمرینات هوازی کوتاه مدت در محیط آلوده به CBC و مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم و زمان اجرا در موش های آزمایشگاهی. پژوهش در علوم ورزشی[Internet]. 1381؛1(3):1-25. Available from: https://sid.ir/paper/68203/fa

  IEEE: کپی

  حمید رجبی، “بررسی تاثیر تمرینات هوازی کوتاه مدت در محیط آلوده به CBC و مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم و زمان اجرا در موش های آزمایشگاهی،” پژوهش در علوم ورزشی، vol. 1، no. 3، pp. 1–25، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68203/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی