مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,340

دانلود:

500

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه خرده مقیاس های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطه آن با ترکیب بدنی و نوع پیکری

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 28

چکیده

 هدف از این تحقیق, مقایسه خرده مقیاس های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال, در دو گروه مردان و زنان و بررسی ارتباط بین تصویر بدنی با ترکیب بدنی و نوع پیکری است. آزمودنی های این تحقیق را 120 مرد و زن 65-25 ساله تشکیل دادند که به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شده بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در مورد متغیر تابع, شامل پرسشنامه خود_توصیفی بدنی بود که از سه خرده مقیاس چربی بدن, کل بدن و شاخص توده بدن و نوع پیکری شامل تیپ های چاق پیکر, عضلانی پیکر و لاغر پیکر بودند که به روش هیث_کارتر تعیین شده بودند. روش های آماری مورد استفاده شامل MANCOVA دو متغیر (جنس X گروه) و ضریب همبستگی پیرسون و نیز آزمون Z فیشر برای مقایسه ضرایب همبستگی بودند. بر اساس نتایج تحقیق کوواریانس چند متغیره, تعامل معنی داری (F=3.55, P<0.017) در مورد جنس و گروه در خرده مقیاس های تصویر بدنی وجود دارد. همچنین نتایج همبستگی نشان داد که رابطه معکوس و معنی داری بین تصویر بدنی با درصد چربی بدن (r=-0.49, P<0.000) و شاخص توده بدن (r=-0.38, P<0.000) و چاق پیکری (r=-0.48, P<0.000) و عضلانی پیکری (r=-0.38, P<0.000) و نیز رابطه مستقیم و معنی داری در لاغر پیکری (r=-0.39, P<0.000) وجود دارد. نتیجه اینکه, نگرش افراد بزرگسال نسبت به بدن خود ناشی از توانایی ها و ابعاد بدنی بوده و مردان فعال تصویر بدنی مثبت تری نسبت به زنان دارند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهرام، عباس، شفیع زاده، محسن، و صنعت کاران، افسانه. (1381). مقایسه خرده مقیاس های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطه آن با ترکیب بدنی و نوع پیکری . پژوهش در علوم ورزشی، 1(2)، 13-28. SID. https://sid.ir/paper/68193/fa

  Vancouver: کپی

  بهرام عباس، شفیع زاده محسن، صنعت کاران افسانه. مقایسه خرده مقیاس های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطه آن با ترکیب بدنی و نوع پیکری . پژوهش در علوم ورزشی[Internet]. 1381؛1(2):13-28. Available from: https://sid.ir/paper/68193/fa

  IEEE: کپی

  عباس بهرام، محسن شفیع زاده، و افسانه صنعت کاران، “مقایسه خرده مقیاس های تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطه آن با ترکیب بدنی و نوع پیکری ،” پژوهش در علوم ورزشی، vol. 1، no. 2، pp. 13–28، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68193/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی