video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

963

دانلود:

419

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری دانشجویان

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 143

چکیده

 وفاداری دانشجویان به عنوان یکی از عوامل حیاتی در موفقیت بلندمدت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای از قبیل اعتماد, رضایتمندی و تعهد بر وفاداری دانشجویان کارشناسی ارشد بود. در این خصوص, مدلی از بررسی روابط علی میان پیش زمینه ها و پیامد بازاریابی رابطه ای ارائه شد. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران و حجم نمونه شامل 442 دانشجو بود. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده و در نهایت, داده های حاصل از 400 دانشجو تجزیه و تحلیل شد. روایی تحقیق با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.894) و پایایی ترکیبی تایید شد. از مدلسازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده استفاده شد. یافته ها نشان دهنده تاثیر غیرمستقیم اعتماد از طریق متغیرهای رضایتمندی و تعهد بر وفاداری دانشجویان است. به علاوه, با توجه به نتایج, اعتماد هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق رضایتمندی بر تعهد تاثیرگذار است. همچنین, نتایج نشان داد که رضایتمندی هم مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق تعهد بر وفاداری دانشجویان تاثیرگذار است. در نهایت, رابطه تعهد با وفاداری دانشجویان نیز تایید شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی، میرزاحسن، یزدان پناه، احمدعلی، و فرهادی نهاد، رومینا. (1391). بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری دانشجویان. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 18(4 (66))، 121-143. SID. https://sid.ir/paper/68009/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی میرزاحسن، یزدان پناه احمدعلی، فرهادی نهاد رومینا. بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری دانشجویان. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی[Internet]. 1391؛18(4 (66)):121-143. Available from: https://sid.ir/paper/68009/fa

  IEEE: کپی

  میرزاحسن حسینی، احمدعلی یزدان پناه، و رومینا فرهادی نهاد، “بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری دانشجویان،” پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، vol. 18، no. 4 (66)، pp. 121–143، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/68009/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی