video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,284

دانلود:

729

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده با تمرکز بر زیرنظام های مدیریت دانش و فناوری

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 119

چکیده

 نظر به اهمیت بررسی دانشگاه ها به منزله سازمان های یادگیرنده در جوامع کنونی و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف این نهادها به منظور بهبود فعالیت های آنها در سازگاری با تغییرات و تحولات سریع, پژوهش حاضر به مطالعه این موضوع اختصاص یافته است. مبنای نظری این مطالعه, رویکرد مایکل مارکوارت به سازمان یادگیرنده به دلیل جامعیت و تفکر سیستمی حاکم بر آن بود. هدف پژوهش بررسی میزان برخورداری دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان یک نظام آموزشی از ویژگی های سازمان یادگیرنده در دو زیرنظام دانش و فناوری بود. روش توصیفی - پیمایشی برای انجام دادن این پژوهش انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران بودند که 300 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از گروه نمونه, 220 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر مبنای پرسشنامه مارکوارت, مرور ادبیات تحقیق و مشورت با صاحب نظران تهیه شد. این پرسشنامه مشتمل بر 50 گویه و دارای طیف لیکرتی (پنج درجه ای) است. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (برای سوالات وضعیت موجود 0.973 و برای سوالات وضعیت مطلوب 0.980) تایید شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش, تی زوجی به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد بین وضعیت موجود دانشگاه شهید چمران اهواز به لحاظ برخورداری از شاخصه های سازمان یادگیرنده با وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  اسفیجانی، ا.، و بختیارنصرآبادی، ح.، و بختیارنصرآبادی، م. (1391). بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده با تمرکز بر زیرنظام های مدیریت دانش و فناوری. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 18(4 (66)), 99-119. https://sid.ir/paper/68007/fa

  Vancouver: کپی

  اسفیجانی اعظم، بختیارنصرآبادی حسینعلی، بختیارنصرآبادی محمد. بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده با تمرکز بر زیرنظام های مدیریت دانش و فناوری. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 1391 [cited 2023January30];18(4 (66)):99-119. Available from: https://sid.ir/paper/68007/fa

  IEEE: کپی

  اسفیجانی، ا.، بختیارنصرآبادی، ح.، بختیارنصرآبادی، م.، 1391. بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده با تمرکز بر زیرنظام های مدیریت دانش و فناوری. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, [online] 18(4 (66)), pp.99-119. Available: https://sid.ir/paper/68007/fa.